Overheid kan quotum arbeidsbeperkten krijgen

16 juli 2015 | Door redactie

Uit een tussentijdse meting van UWV is gebleken dat de overheid in 2013 en 2014 1.508 van de vereiste 3.000 banen voor arbeidsbeperkten heeft gecreëerd en daarmee de doelstelling uit de Quotumwet voor de overheid nog niet heeft behaald. De marktsector loopt daarentegen wel op schema.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten – ook wel bekend als de Quotumwet – is bepaald dat er aan het einde van 2015 9.000 extra banen voor arbeidsbeperkten moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013. Daarvan komen 3.000 voor de rekening van de overheid en 6.000 voor de marktsector. Hierbij geldt een baan van minimaal 25,5 uur per week als één extra gecreëerde baan. De overheid is dus halverwege haar doelstelling van 3.000 banen. De marktsector heeft volgens de tussentijdse meting van UWV inmiddels 9.224 banen gerealiseerd en ligt dus ruim op schema. 

Eerste officiële meting in 2016

De eerste officiële meting vindt plaats in 2016. Als dan blijkt dat de overheid de doelstelling van 3.000 banen nog niet heeft bereikt, zal in 2017 een quotum gaan gelden voor de overheidssector. Dat quotum wordt berekend aan de hand van een formule in de wet. Het quotum geldt alleen voor u als u minstens 25 werknemers in dienst heeft. Als u te maken krijgt met het quotum en u haalt het niet, kunt u jaarlijks een boete van € 5.000 krijgen per niet-ingevulde arbeidsplaats. 

Lat ligt telkens hoger

UWV gaat elk jaar meten of de overheid en de marktsector voldoende extra banen hebben gecreëerd. Dit aantal stijgt jaarlijks totdat er in 2026 125.000 (100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid) extra structurele banen zijn voor arbeidsbeperkten. In de tabel hieronder ziet u hoeveel extra banen er elk jaar gecreëerd moeten zijn.

Aantal banen banenafspraak Quotumwet