Quotumwet arbeidsgehandicapten gepubliceerd

20 januari 2014 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op vrijdag 17 januari een concept van de Quotumwet openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat het kabinet niet vasthoudt aan het quotum van 5% voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Hoe hoog het quotum uiteindelijk wordt, hangt onder meer af van het totaal aantal verloonde uren op dat moment in de marktsector en de doelstellingen die in het sociaal akkoord zijn afgesproken.

Het eerste concept van de Quotumwet is beschikbaar gesteld voor een internetconsultatie. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben tot 8 februari de tijd om hierop te reageren. De Quotumwet is een aanvulling op de Participatiewet, dat als doel heeft om meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Werkgevers in de marktsector gaan eerst proberen om gezamenlijk extra banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren. Eind 2015 vindt het eerste meetmoment plaats. Als werkgevers dan nog niet voldoende banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, treedt de Quotumwet in werking.

Berekening van het quotum voor arbeidsgehandicapten

In het regeerakkoord was afgesproken dat het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten 5% zou zijn. Maar uit het eerste concept van de Quotumwet blijkt dat de berekening van het quotum straks als volgt wordt vastgesteld:

((aantal banen nulmeting + baanafspraak cumulatief in jaar t) x gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep) / (aantal werknemers jaar t totaal x gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer)

  • In een nulmeting wordt vastgesteld hoeveel banen er op 1 januari 2013 door arbeidsgehandicapten werden vervuld.
  • Het aantal afgesproken extra banen voor arbeidsgehandicapten uit het Sociaal Akkoord voor dat jaar wordt hierbij opgeteld.
  • Vervolgens wordt berekend hoeveel uur een arbeidsgehandicapte gemiddeld (tegen een beloning) werkt.
  • Daarna wordt er bepaald hoeveel werknemers in totaal in de marktsector werken. Dit wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal uren dat zij tegen een beloning werken.
  • Hier komt een percentage uit dat elk jaar opnieuw wordt berekend.

Heffing is nominale opslag op basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Voldoet een werkgever niet aan het quotum, dan is hij per niet ingevulde arbeidsplaats een heffing van € 5.000 verschuldigd. Dit is een nominale opslag op de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het kabinet stuurt de Quotumwet vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer.