Sociaal akkoord wijzigt Participatiewet

12 april 2013 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor de Participatiewet is goedgekeurd door de ministerraad. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt op de achtergrond nog steeds aan een concrete invulling van de wet. In het sociaal akkoord dat gisteren is gesloten, is het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten echter geschrapt.

Staatssecretaris Klijnsma heeft het wetsvoorstel voor de Participatiewet in stilte aan de ministerraad voorgelegd omdat zij nog overleg voert over de vormgeving en invulling van de wet. De ministerraad heeft het wetsvoorstel wel goedgekeurd. In de Participatiewet worden de Wet sociale werkvoorziening, de Wajong en de Wet werk en bijstand samengevoegd. Met deze nieuwe wet moeten zo veel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk worden gehouden. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De Raad wil begin mei een advies sturen naar de staatssecretaris Klijnsma. Ze hoopt dat de Kamer de Participatiewet nog vóór het zomerreces in behandeling neemt. Zolang het wetsvoorstel bij de Raad ligt, is de precieze inhoud van het voorstel geheim.

Sociaal akkoord stelt quotum arbeidsgehandicapten uit

Inmiddels is er echter ook een sociaal akkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. Daarmee zijn veel maatregelen uit het regeerakkoord geschrapt op de lange baan geschoven. Zo is het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten uit de Participatiewet voorlopig uitgesteld en daarmee ook de boete die werkgevers zouden krijgen als ze het quotum niet zouden halen.
Het sociaal akkoord wijzigt nog meer in de Participatiewet. De loonkostendispensatie wordt een loonkostensubsidie en de datum waarop alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikten toegang hebben tot de Wajong is opgeschoven van 1 januari 2014 naar 1 januari 2015. Bovendien krijgen Wajongers die nu al een uitkering hebben tóch een herkeuring.