Status van arbeidsgehandicapte is geheim

3 mei 2013 | Door redactie

De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs bepaald dat UWV geen informatie aan werkgevers mag verstrekken over de statussen van arbeidsgehandicapten. Dat zou namelijk de privacy van deze werknemers schenden. Het is soms echter wel van belang om te weten wat de status van uw werknemers is.

Inzicht in de status van arbeidsgehandicapten kan voor u van belang zijn. Denk aan het aanvragen van een subsidie om de werkplek aan te passen van een werknemer met een handicap. Ook als uw organisatie eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet overweegt, is het handig om de status van arbeidsgehandicapten te weten. Met die informatie kunt u bijvoorbeeld een inschatting maken van de te verwachten ziektekosten. Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat UWV deze informatie niet aan u mag verstrekken.

Gehandicaptenstatus van werknemers is privé

In deze zaak ging het om een werkgever die bij UWV de statussen opvroeg van zijn werknemers met een arbeidshandicap. UWV weigerde echter aan het verzoek te voldoen. Volgens UWV zouden de opgevraagde gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het vrijgeven van deze gegevens zonder toestemming van de werknemers zou dus leiden tot privacyschending. Zowel de rechter als de Centrale Raad van Beroep sloot zich aan bij dit standpunt. In artikel 5.13 van het zogenoemde Besluit SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) staat een opsomming van gegevens die UWV mag verstrekken. De status van arbeidsgehandicapten valt daar niet onder.

UWV betaalt uitkering arbeidsgehandicapte

Als een organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, draagt zij zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Dit risico kan uw organisatie eventueel volledig of deels particulier verzekeren. Werknemers die onder de no-riskpolis vallen – zoals arbeidsgehandicapten – vallen niet onder het eigen risico. UWV betaalt dus gewoon hun Ziektewetuitkering. U mag uw werknemers pas na twee maanden na zijn indiensttreding vragen of hij onder de no-riskpolis valt.
Centrale Raad van Beroep, 17 april 2013, LJN:BZ7326