Waardevolle informatie wet arbeidsbeperkten

Alles wat u wilt weten over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u in de nieuwe versie van het kennisdocument. Dit document vervangt de oude versie van maart dit jaar. In het kennisdocument voor de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u op basis van nieuwe, veel gestelde vragen waardevolle informatie over de nieuwe wet.

28 oktober 2015 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) helpt met het document werkgevers en ondernemingsraden bij het vormen van personeelsbeleid rond arbeidsbeperkten in het kader van de nieuwe Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het kennisdocument (pdf) geeft informatie over onder meer:

  • de afspraak uit het sociaal akkoord;
  • de doelgroep;
  • om welke banen het gaat;
  • het monitoren van de extra geplaatste mensen met een arbeidsbeperking;
  • welke banen meetellen en welke niet;
  • ondersteuning aan werkgevers;
  • het verschil tussen de banenafspraak en de quotumheffing;
  • de quotumheffing.

Participatiewet moet arbeidsgehandicapten aan werk helpen

Per 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Met de Participatiewet wil het kabinet zieken en arbeidsgehandicapten aan werk helpen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren voor de doelgroepen die vallen onder de Participatiewet. Dit staat in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
Vanuit de Wet op de ondernemingsraden (artikel 28) heeft uw ondernemingsraad (OR) de wettelijke taak om de inschakeling van arbeidsgehandicapten in uw organisatie te bevorderen. De nieuwe regelgeving biedt uw OR daarmee een wettelijke steun in de rug.