Werkgever onderschat effecten arbeidshandicap

22 augustus 2013 | Door redactie

Het vraagt veel investeringen van zowel werkgevers en werknemers als UWV en gemeenten om mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever te laten werken. Dat is de uitkomst van een pilot waarin onderzocht werd in hoeverre werkgevers bereid zijn om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en te houden.

Het is de bedoeling dat arbeidsgehandicapten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers gaan werken. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking treedt. De overheid was benieuwd in hoeverre werkgevers bereid zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden en liet daarom van 2009 tot en met 2012 een pilot uitvoeren.

Knelpunten bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten

Uit de pilot Meer werkplekken bij werkgevers (pdf) blijkt dat met name grotere organisaties geïnteresseerd waren om de kosten en baten van het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten te onderzoeken. De bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, was bovendien groter als managers zich maatschappelijk betrokken voelden bij het thema. Uit de pilot komen de volgende knelpunten en aanbevelingen naar voren:

  • Uit onervarenheid onderschatten werkgevers vaak de gevolgen die een arbeidsbeperking kan hebben op hoe iemand zijn werk doet. De functies waren onvoldoende afgestemd op de capaciteiten van de werknemers met een arbeidshandicap, waardoor werkgevers moeite hadden om geschikte kandidaten te vinden. Werkgevers moeten dus bereid zijn om functies structureel aan te passen om tot een succesvolle plaatsing te komen.
  • UWV, gemeenten en re-integratiebureaus moeten de samenwerking verbeteren en zich meer inleven in de belangen en behoeftes van werkgevers. Ze moeten werkgevers informeren over wervingskanalen, subsidies en voorzieningen en realistisch voorlichten over de (on)mogelijkheden van arbeidsgehandicapte werknemers.
  • Werkgevers moeten al in een vroeg stadium contact opnemen met de gemeente, UWV of het re-integratiebureau om te achterhalen welk werk voor een arbeidsgehandicapte geschikt is. Zo krijgen ze een beter beeld van de doelgroep en is de kans groter dat ze een geschikte kandidaat vinden.
  • Werkgevers moeten weten bij welke personen en instanties zij terechtkunnen met vragen. Nu moet een werkgever meerdere instanties benaderen en werken deze instanties ook nog eens erg versnipperd.