Werkgevers liggen voor banenafspraak achter op schema

12 juli 2022 | Door redactie

Ook in 2021 is de algemene doelstelling voor het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet behaald. Dit kwam met name doordat de overheidssector onvoldoende voor elkaar kreeg. Werkgevers in de marktsector deden wel genoeg.

De banenafspraak van het kabinet en de sociale partners houdt in dat werkgevers in 2026 125.000 extra banen moeten hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Jaarlijks gelden er tussentijdse doelstellingen, waar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zomer over rapporteert. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft onlangs de resultaten over 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. In totaal zijn er vorig jaar 72.809 extra banen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012. De doelstelling voor 2021 was 80.000 extra banen. Daarmee is de doelstelling voor het tweede jaar op rij niet bereikt. Bovendien is de achterstand opgelopen: in 2020 kwamen er 1.403 banen tekort, in 2021 7.191 banen.

Meer dan 60.000 banen gerealiseerd in de marktsector

Net als in de voorgaande jaren is de rem op de ontwikkeling vooral te wijten aan de overheid. De algemene doelstelling van 80.000 extra banen in 2021 is opgesplitst in twee aparte doelstellingen: 20.000 voor de overheid en 60.000 voor de markt. Eind 2021 stond de teller voor de overheid op slechts 11.842 banen. Dat betekent dat het aantal overheidsbanen zelfs is gedaald ten opzichte van eind 2020, toen 12.298 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk waren in de publieke sector. Werkgevers in de private sector zorgden voor 60.966 extra banen en behaalden hun doelstelling dus wel. Een knappe prestatie, zeker gezien de coronabeperkingen in 2021, zo stipt de minister aan. Inclusief de 75.179 banen die er al waren bij de nulmeting, waren er eind 2021 in totaal 147.988 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.

Aandacht voor mensen die buiten de banenafspraak vallen

De minister constateert dat het beter moet, met name bij de overheid. Veel mensen met een arbeidsbeperking staan nog aan de kant en een meerderheid van de werkgevers heeft niemand met een arbeidsbeperking in dienst. Op verschillende manieren kan de banenafspraak een impuls krijgen. Zo moet er ook ondersteuning beschikbaar komen voor kwetsbare groepen die buiten de banenafspraak vallen. Hier wordt in het najaar onderzoek naar gedaan. Mogelijk kunnen deze groepen ook in de banenafspraak worden ondergebracht, waardoor de doelgroep groter wordt. Daarnaast heeft het kabinet voor de overheid onlangs allerlei specifieke maatregelen afgesproken.