Wijziging Participatiewet: minder premiekorting

16 juni 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2016 worden de instrumenten uit de Participatiewet mogelijk geharmoniseerd. De belangrijkste wijzigingen gaan over de premiekorting en de no-riskpolis. Als het wetsvoorstel aangenomen wordt, kan dit voor uw onderneming grote financiële gevolgen hebben!

In het nieuwsartikel ‘Voorzieningenpakket Participatiewet aangepast‘ kon u vorig jaar al lezen dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ondersteuningsmogelijkheden voor werkgevers wil harmoniseren. De belangrijkste wijzigingen die in de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet (pdf) zijn opgenomen, gaan over de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – en de no-riskpolis.

Doelgroep banenafspraak is leidend

De wijzigingen in de premiekorting en no-riskpolis hebben betrekking op alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dat zijn niet alle werknemers die onder de Participatiewet vallen, maar alleen Wajongers, mensen met een WIW/ID-baan, mensen met een WSW-indicatie en mensen uit de Participatiewet die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het wijzigingsvoorstel doet geen uitspraak over de regelingen voor werknemers die niet onder de banenafspraak vallen maar wel onder de Participatiewet. Dat zijn bijvoorbeeld werknemers met een arbeidsbeperking die wel in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Mobiliteitsbonus en no-riskpolis gelijkgetrokken

Voor de werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen kunt u vanaf 1 januari 2016 drie jaar lang een mobiliteitsbonus van € 1.800 krijgen. Ook de no-riskpolis gaat per 1 januari gelden voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze regeling zorgt ervoor dat uw onderneming niet verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling als een werknemer ziek wordt. Ook telt deze werknemer niet mee voor de bepaling van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.