Arbovisie 2040 biedt OR goede handvatten voor advies

Het Ministerie van SZW heeft in de hoofdlijnennota Arbovisie 2040 de belangrijkste hervormingen voor het arbobeleid voor de komende 20 jaar uitgewerkt. Dit rapport biedt de ondernemingsraad (OR) handvatten om de bestuurder te adviseren over het arbobeleid in de organisatie.

12 juli 2021 | Door redactie

In de nota Op weg naar de Arbovisie 2040!: de hoofdlijnen (pdf) is vastgelegd wat de komende jaren de speerpunten van het arbobeleid moeten zijn om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Deze hoofdlijnennota bevat voor de OR veel aanknopingspunten om het arbobeleid in de eigen organisatie kritisch tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren. Dit is namelijk een belangrijke taak van de OR.

OR bevordert dat werkgever zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

De OR heeft als speciale taak om te bevorderen dat de werkgever zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en zich hierbij houdt aan de wet- en regelgeving (artikel 28, lid 1 WOR). Het arbobeleid moet dus altijd een aandachtspunt zijn voor de OR, niet alleen als de bestuurder bij de OR een instemmingsverzoek indient omdat hij het arbobeleid of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wil aanpassen (artikel 27, lid 1d WOR). Ziet de OR ruimte voor verbetering, dan kan  de OR de bestuurder hierover op grond van artikel 23, lid 3 WOR ongevraagd adviseren (tool). De bestuurder is dan verplicht om hierover met de OR in gesprek te gaan. Vervolgens moet hij de OR schriftelijk en goed onderbouwd informeren welke stappen hij naar aanleiding van het advies gaat nemen. De hoofdlijnennota van de Arbovisie 2040 kan een goede leidraad zijn voor zo’n (ongevraagd) advies aan de bestuurder.

OR kan Arbovisie 2040 aanwenden om bestuurder te adviseren over arbobeleid

In de hoofdlijnennota van de Arbovisie 2040 richt zich op problemen die zich op dit moment op de arbeidsmarkt voordoen, zoals  arbeids(markt)discriminatie, psychosociale arbeidsbelasting (tool) en het diversiteitsbeleid. In de nota staat waar werkgevers in hun arbobeleid op moeten letten en hoe zij ook in de toekomst werknemers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden kunnen bieden. Denk aan een betere preventie, meer eigen regie voor werkenden en een betere naleving voor de wet- en regelgeving.
De OR doet er verstandig aan om aan de hand van de hoofdlijnennota het arbobeleid in de organisatie onder de loep te nemen en hierover met de bestuurder in gesprek te gaan. De OR kan de bestuurder bijvoorbeeld voorstellen om de bedrijfsarts een grotere rol te geven bij de preventie, om een antidiscriminatiebeleid op te stellen of om werknemers betere voorlichting te geven.

SER moet advies uitbrengen over Arbovisie 2040

De hoofdlijnennota van de Arbovisie 2040 ligt nu bij de Sociaal-Economische Raad (SER) voor advies en is naar de Tweede Kamer gestuurd om te Kamer te informeren over de opvattingen van het kabinet. De hoofdlijnen worden daarna verder uitgewerkt in een Beleidsagenda 2022-2025.