Handreiking goed ventileren tegen virusverspreiding

Een van de coronamaatregelen op het werk was goed ventileren. Dit blijft belangrijk, zeker als straks ook het influenzavirus de kop op steekt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom een handreiking met basistips voor ventileren gepubliceerd.

14 oktober 2021 | Door redactie

Een van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om de verspreiding van virussen tegen te gaan, is goed ventileren. Een goede ventilatie van de werkruimtes zorgt voor een betere luchtkwaliteit en voorkomt dat virusdeeltjes – niet alleen van het coronavirus, maar ook van het influenzavirus – zich verspreiden. In ruimtes die niet of onvoldoende worden geventileerd, wordt de lucht steeds viezer. Eerder dit jaar deed een groep internationale wetenschappers een oproep om de rol die ventilatie speelt in het tegengaan van verspreiding van virusdeeltjes, serieuzer te nemen. Door publicatie van de handreiking lijkt de overheid dit inderdaad te doen.

Basismaatregelen voor goed ventileren

Ventileren is het afvoeren van vieze lucht en het aanvoeren van verse (frisse) lucht. Deze lucht moet rechtstreeks van buiten komen. Ventileren gebeurt 24 uur per dag, het is dus een doorlopend proces. Door te ventileren, wordt ophoping van ongezonde stoffen voorkomen. De handreiking goed ventileren is bedoeld voor onder andere eigenaren en beheerders van gebouwen en vertelt hoe zij ruimtes op de juiste manier kunnen ventileren door 5 basismaatregelen op te volgen:

  1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon. 
  2. Hebben ramen geen roosters, zet ze dan op een kier.
  3. Zorg dat mechanische ventilatie goed is onderhouden en juist is afgesteld.
  4. Beperk het aantal mensen dat in een ruimte moet werken.
  5. Als er een CO2-meter aanwezig is in een ruimte is, gebruik die dan ook.

Ventileren voorkomt gezondheidsklachten

Werkgevers kunnen met de preventiemedewerker de werkplekken en -ruimtes in het pand nalopen op de punten uit de handreiking en kijken waar aanpassingen of extra maatregelen nodig zijn om goed ventileren mogelijk te maken. De basistips zijn opgesteld binnen de wettelijke eisen die gelden voor ventilatie (tool). Het zijn maatregelen die iedereen kan toepassen. Deze gaan echter uit van een minimaal niveau van ventilatie. Het is dus altijd beter om meer te doen, zeker nu bekend is dat meer ventileren voordelen biedt. Het zorgt ook voor een beter binnenklimaat en verkleint de risico’s op andere gezondheidsklachten door slechte luchtkwaliteit. De handreiking is online te raadplegen en er is ook een uitgebreide versie beschikbaar via ventilerenzogedaan.nl.