Lesje voor werkgevers over verplichtingen gevaarlijk werken

31 mei 2018 | Door redactie

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat werkgevers gegevens die te maken hebben met gezond werken beter moeten registreren. Dat geldt ook voor gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s.

De staatssecretaris van SZW reageert in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer op het onderzoeksrapport Wettelijk Kader in de praktijk (pdf) dat het ministerie van SZW eerder dit jaar naar buiten bracht. Daaruit bleek onder andere dat werkgevers te weinig doen om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Deze maand lanceerde het ministerie van SZW een vierjarig programma dat is gericht op het voorkomen van beroepsziekten; de eerste twee jaar zijn gericht op werken met gevaarlijke stoffen.

Werkgever noteert arbeidsrisico’s in RI&E

De staatssecretaris is van plan om nog in 2018 een bijeenkomst te organiseren over de inzet van drie middelen waarmee werkgevers gegevens noteren over gezondheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het gaat om de volgende middelen:

  • De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools): hierin inventariseert de werkgevers de mogelijke gevaren die werknemers kunnen lopen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. In het plan van aanpak noteert de werkgever hoe hij de risico’s wil gaan aanpakken.
  • Het individueel blootstellingsregister: de werkgever noteert welke werknemers (kunnen) worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen, asbeststof, biologische agentia van categorie 3 of 4 en ioniserende straling. Hierbij moet de werkgever ook noteren aan welke stoffen de werknemers al zijn blootgesteld.
  • Het gezondheidsdossier: de bedrijfsarts houdt per werknemer een dossier bij welk contact er is geweest in het kader van zowel preventie als ziektebegeleiding. In dit dossier staan ook de gegevens die zijn verzameld bij het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Overleg arbodeskundigen makkelijker door gewijzigde Arbowet

De per 1 juli 2017 gewijzigde Arbowet (tool) maakt overleg en informatie-uitwisseling tussen kerndeskundigen onderling en tussen kerndeskundige, preventiemedewerker, werkgever en OR makkelijker. Regelmatig overleg en uitwisseling van informatie komt de arbeidsomstandigheden ten goede. Zo heeft de bedrijfsarts nu het recht om de werkplek te bezoeken, zodat hij (verder) verzuim kan voorkomen. Ook heeft hij de wettelijke mogelijkheid om te overleggen met de OR.