Maatregelen nemen volgens de arbeidshygiënische strategie

21 juli 2017 | Door redactie

Is er op het werk sprake van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer, dan moet de werkgever risico beperkende maatregelen nemen volgens de arbeidshygiënische strategie. Dat betekent dat de werkgever maatregelen moet nemen in een vaste volgorde.

Werkgevers moeten risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers zo veel als mogelijk wegnemen of beperken. Welke risico’s er spelen op de werkvloer moet blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het bijbehorend plan van aanpak staan de maatregelen die de werkgever neemt. Daarbij volgt hij altijd de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat risico’s zoveel mogelijk bij de bron aangepakt moeten worden. Pas als dat niet lukt, kunnen maatregelen van een ander niveau genomen worden.

Stappenplan om risico’s weg te nemen of te beperken

In feite is de arbeidshygiënische strategie een stappenplan dat in een vaste volgorde doorlopen moet worden. De strategie kent maatregelen op vier niveau’s:

  • Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Bijvoorbeeld: een gevaarlijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
  • Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, doordat er bijvoorbeeld geen alternatief is (denk aan het werken met röntgenstraling), moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Bijvoorbeeld: het gebruik van afscherming.
  • Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of het probleem onvoldoende oplossen, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Zoals het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als uiterste maatregel, als de andere niet mogelijk zijn of onvoldoende bescherming bieden, kan de werkgever gratis persoonlijke beschermingsmiddelen (tool) verstrekken zoals gehoorbescherming en lasbrillen.