OR moet alert zijn bij warm weer

17 juni 2022 | Door redactie

Als het kwik stijgt tot tropische temperaturen, kunnen werknemers daar tijdens hun werk veel last van hebben, zeker als zij buiten werken. Houd dat ook als OR in de gaten, en trek aan de bel als de bestuurder geen passende maatregelen neemt.

Werken bij hoge temperaturen is niet alleen onaangenaam voor werknemers, het is ook een risico. Van hitte kan een werknemer hittestress krijgen en zelfs onwel worden. Ook hebben werknemers bij hoge temperaturen meer moeite om zich te concentreren, wat tot gevaarlijke situaties op de werkvloer kan leiden. De bestuurder moet daarom maatregelen treffen om hitteproblemen te bestrijden (tool). De ondernemingsraad (OR) moet erop letten dat de bestuurder hier werk van maakt.

OR kan bij bestuurder aandringen op maatregelen

De OR heeft als taak te bevorderen dat de bestuurder zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden (artikel 28, lid 1 WOR). De OR moet dan ook alert zijn als de temperatuur stijgt en nagaan of de bestuurder maatregelen heeft getroffen om gezondheidsrisico’s door werken in hitte (infographic) tegen te gaan. Is dit niet het geval, dan moet de OR er  bij de bestuurder op aandringen dat hij passende maatregelen treft. Denk aan verkoeling van de werkruimte met ventilatoren of een airco, het uitschakelen van apparatuur, het instellen van extra pauzes of bijvoorbeeld het uitdelen van extra water of ijsjes. Ook het instellen van een tropenrooster, waarbij werknemers niet op het heetste moment van de dag hoeven te werken, kan een goede oplossing zijn. Het werken volgens een tropenrooster gebeurt altijd met instemming tussen de werkgever en werknemers. De bestuurder kan werknemers hiertoe dus niet verplichten. Daarnaast kan de bestuurder de werknemers erop attenderen om ook extra water mee te nemen tijdens het woon-werkverkeer en om files zo veel mogelijk te vermijden.

OR moet letten op kwetsbare groepen

De OR moet er ook op letten dat de bestuurder oog heeft voor groepen werknemers die bij hitte een verhoogd risico lopen. Dit geldt onder meer voor buitenwerkers die langdurig in de zon werken, zwangere werkneemsters of werknemers met chronische aandoeningen, bijvoorbeeld aan de luchtwegen. Bij aanhoudend warm weer treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in werking. Dat geeft aanbevelingen voor kwetsbare groepen om gezondheidsklachten tijdens warm weer te voorkomen. Een ander handig hulpmiddel is de Werkklimaat app van vakbond FNV. Hiermee kunnen werkgevers en werknemers eenvoudig nagaan of de temperatuur veilig genoeg is om in te werken.