OR waakt over arbeidsomstandigheden

De ondernemingsraad (OR) heeft een aantal speciale taken. Eén van die taken is het stimuleren van het naleven van de voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeids- en rusttijden (artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden). Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

27 juli 2016 | Door redactie

Veiligheid op het werk is een belangrijk thema; Inspectie SZW heeft als speerpunten voor 2016 niet voor niets onder andere het tegengaan van ongevallen met flexibele arbeidskrachten en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De website van het ministerie van SZW bevat veel informatie en is een goed startpunt voor de OR-leden die actief aan de slag willen gaan met veilige arbeidsomstandigheden. Zij kunnen deze informatie naast de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie houden om na te gaan of er zaken ontbreken.

Ondernemingsraad kan achterban raadplegen

Daarnaast kan de OR de achterban raadplegen voor een completer beeld van de veiligheid van werknemers. Dat kan bijvoorbeeld door het rondsturen van een enquête (tool) of door het organiseren van een bijeenkomst of een inloopspreekuur. Wat vindt de achterban van de veiligheid op de werkvloer? Wordt het plan van aanpak dat is opgesteld naar aanleiding van de RI&E goed nageleefd? Ontbreken er zaken in de RI&E?

Misstanden bespreken met bestuurder

Als er iets niet in de haak blijkt te zijn, kan de OR dit aan de orde stellen tijdens een overlegvergadering met de bestuurder. Als de bestuurder niet bereid is om de situatie onder de loep te nemen en veranderingen door te voeren, kan de OR actie ondernemen door de vakbond in te schakelen. De vakbond kan in dit soort situaties helpen door het gesprek met de werkgever aan te gaan. Ook kan de OR overwegen om een melding te doen bij de Inspectie SZW.