Schade door uitglijden komt veel voor

17 oktober 2011 | Door redactie

Schade door beroepsziekten, arbeidsongevallen of ongewenst gedrag kan op de werkgever worden verhaald. Deze kosten komen boven op de kosten van het loon dat u bij ziekte moet doorbetalen. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzochten hoe groot die arbeidsgerelateerde schade voor werkgevers is.

Op grond van de Arbowet bent u als werkgever verplicht om uw personeel op de werkvloer te beschermen tegen ziekte, ongevallen en ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie en geweld). Als een werknemer toch schade oploopt, kan hij u als werkgever daarvoor verantwoordelijk houden. Naast een boete van de Arbeidsinspectie (bestuursrechtelijke sanctie) kunt u te maken krijgen met een schadeclaim van het slachtoffer (civielrechtelijke aansprakelijkheid). 

Uitglijden is veelgenoemde oorzaak

Voor het onderzoek werden 6.000 werkgevers ondervraagd en zijn de werkgeverskosten van arbeidsgerelateerde schade over een periode van zes jaar onder de loep genomen. Een aantal resultaten uit het onderzoek:

  • Er doen zich in ons land jaarlijks zo’n 50.000 beroepsziekten voor; het aantal arbeidsongevallen met letsel en verzuim is ongeveer 220.000 per jaar; het aantal gevallen van ongewenst gedrag is ongeveer 160.000 per jaar.
  • ‘Misstappen of uitglijden’ en ‘psychische schade’ zijn de meest genoemde oorzaken van schade.
  • In 25% van de schadegevallen heeft de werkgever onvoldoende aanwijzingen, instructie of voorlichting gegeven; in 40% van de gevallen heeft de werkgever onvoldoende gedaan om gevaar of ziekte te voorkomen.
  • Bij organisaties met vijf of meer werknemers worden jaarlijks in totaal bijna 9.000 claims ingediend. Ongeveer 2% van die schadeclaims wordt gehonoreerd. De gemiddelde schadevergoeding bedraagt € 8.610.
  • In ongeveer 300 gevallen per jaar krijgt de werkgever zowel een schadeclaim als een boete van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie legt jaarlijks gemiddeld 2.400 boetes op van gemiddeld € 2.752 per boete.
  • De vergoedingen bij beroepsziekten zijn het hoogst: gemiddeld € 11.000; bij ongewenst gedrag het laagst: € 1.660. Bij grote organisaties is het gemiddelde bedrag veel hoger dan bij kleine en middelgrote organisaties.

Schade verplicht compenseren

De meeste werknemers dienen geen claim in omdat de financiële schade beperkt is of omdat de vergoeding niet opweegt tegen de financiële en sociale kosten die een claim met zich meebrengt. Let wel op als u onder een cao valt. Soms schrijft de cao namelijk voor dat u de financiële schade van een werknemer geheel of gedeeltelijk moet compenseren. Een ongevallenverzekering dekt overigens meestal bepaalde soorten schade.