Werk maken van fatsoenlijk werk op World Day for Decent Work

Gezond werk en veilige werkomstandigheden voor een fatsoenlijk loon. Dat is de boodschap van World Day for Decent Work op 7 oktober 2018. Organisaties kunnen zelf checken of ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor eerlijk werken.

2 oktober 2018 | Door redactie

Werkgevers moeten niet alleen zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, zij moeten ook eerlijk werken garanderen. Dat betekent dat zij werknemers minimaal het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag uitbetalen en geen zaken doen met malafide ondernemers en organisaties. Uit het rapport de Staat van eerlijk werk (pdf) blijkt dat de sector intermediairs en uitzendbureaus al jarenlang verantwoordelijk is voor 40% van de meldingen over arbeidsuitbuiting en onderbetaling. In het Jaarplan 2018 van Inspectie SZW staat dat de meeste aandacht en geld uitgaan naar bestrijding en voorkomen van arbeidsmarktfraude, onderbetaling en uitbuiting

Inspectie SZW controleert op eerlijk werken

Inspectie SZW (tools) controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Maar ook of de werkgever de Arbeidstijdenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) naleeft. Die laatste is ingevoerd om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld sprake van een schijnconstructie als een werkgever doet voorkomen alsof hij een werknemer het wettelijk minimumloon uitbetaalt, terwijl dat in de praktijk helemaal niet het geval is.  

Online tool voor zelfinspectie van eerlijk werken

Inspectie SZW heeft een online tool waarmee organisaties kunnen nagaan of zij wel voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor fatsoenlijk werk. Met de Zelfinspectie Eerlijk Werken kunnen werkgevers checken of er sprake is van oneerlijk werken. Behalve eerlijk en fatsoenlijk moet werk natuurlijk gezond en veilig zijn. Met de Zelfinspectie Arbo op orde kunnen organisaties checken of zij voldoen aan de Arbowet en of de arbozorg voldoende is. Dat betekent onder andere dat de werkgever beleid voert voor de preventie van ziekte en arbeidsongevallen en een preventiemedewerker heeft aangesteld.

Bijlagen bij dit bericht

Wet aanpak schijnconstructies
E-learning | VideoCollege 12 minuten