Hoe zorgen we voor de veiligheid van een werknemer die alleen werkt?

3 december 2021

Binnen onze organisatie hebben we verschillende functies waarbij de werknemer alleen werkt. Mag dit wel? We weten dat aan alleen werken extra risico's vastzitten. Bijvoorbeeld als de werknemer een hartaanval krijgt, een ongeluk of agressief benaderd wordt. Hoe zorgen we voor de veiligheid van een werknemer die alleen werkt?

Alleen werken is niet verboden, maar omdat een werknemer in noodsituaties geen beroep kan doen op een collega of bhv’er, moet de werkgever wel maatregelen nemen om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen. Bepaalde groepen werknemers vragen extra aandacht en maatregelen.

Een werknemer werkt alleen als hij zijn werk verricht buiten de gehoorafstand of het gezichtsveld van collega’s en leidinggevenden.

Alleen werken en de RI&E

Voor situaties waarin een werknemer alleen werkt, staan geen speciale eisen in de Arbowet. Wel moet de werkgever alleen werken opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin geeft u aan welke personen in welke functies alleen werken, in welke situaties en op welke tijden dat gebeurt. 

U beschrijft welke risico’s de werknemer loopt en in het plan van aanpak zet u de maatregelen die de werkgever neemt om de werknemer hiertegen te beschermen.

Soms is alleen werken té risicovol

Werknemers die alleen werken, lopen vooral risico bij calamiteiten. Denk aan het uitbreken van brand, een poging tot inbraak, een overval, maar ook gezondheidsproblemen.

Iemand die vanwege een ziekte of aandoening medicijnen gebruikt, kan misschien beter niet alleen werken. Een werknemer met epilepsie heeft behoefte aan deskundige hulp als hij een aanval krijgt. Ook iemand met een hartkwaal kan beter niet in zijn eentje werken. Vraag advies aan de bedrijfsarts over de beste aanpak.

Alleen werken en de Arbowet

Hoewel alleen werken niet in de Arbowet staat, zijn er voor bepaalde groepen werknemers en situaties wel regels. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staan de volgende bepalingen:

  • Minderjarigen (jongeren onder de 18 jaar) mogen niet werken zonder toezicht.
  • Werknemers die onvoldoende ervaring hebben of onvoldoende zijn opgeleid (denk aan uitzendkrachten, stagiairs, schoolverlaters), mogen niet alleen werken.
  • Werknemers die ruimtes moeten betreden waar een bepaalde gevaarlijke atmosfeer is, moeten onder continue observatie staan.
  • Duikers moeten hun werk altijd doen met een andere persoon erbij en duiken dus in principe niet alleen.

Maatregelen bij alleen werken

De werkgever kan verschillende maatregelen nemen om de risico’s te beperken:

  • Spreek af dat de werknemer alleen werken altijd meldt bij de leidinggevende en dat hij de meldprocedure volgt.
  • Geef werknemers voorlichting over de risico’s van alleen werken en neem de vluchtroutes met elkaar door.
  • Gebruik een aanwezigheidsregistratiesysteem.
  • Zorg voor een alarmsysteem voor gebruik bij calamiteiten en verstrek eventueel een persoonsalarm.
  • Regel communicatiemiddelen, zoals een pieper, portofoon en telefoon.