Werkgever kan zelf oorzaak arbeidsongeval onderzoeken

20 juni 2024 | Door redactie

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vanaf nu moeten werkgevers ook zelf onderzoek doen naar de oorzaak van een meldingsplichtig arbeidsongeval en hierover een rapportage opstellen. De beleidsregel die dit bepaalt, is gepubliceerd in de Staatscourant.

Als zich in een organisatie een meldingsplichtig arbeidsongeval heeft voorgedaan, moeten werkgevers onderzoeken wat daarvan de oorzaak is. Dit wordt geregeld in de Beleidsregel werkgeversrapportage onderzoek meldingsplichtige arbeidsongevallen die in juni 2024 is gepubliceerd in de Staatscourant. Na melding van het ongeval bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en een feitenonderzoek door de Arbeidsinspectie op locatie, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld om zelf onderzoek te doen naar de oorzaken. Hij moet hierover een rapportage en een verbeterplan maken en deze indienen bij de Arbeidsinspectie. Deze werkgeversrapportage is bedoeld om de oorzaken te achterhalen, zodat de werkgever concrete maatregelen kan nemen om arbeidsongevallen in de toekomst te voorkomen.

Maatregelen om arbeidsongeval te voorkomen in de RI&E

Als werkgevers in gebreke blijven en de rapportage en het verbeterplan niet binnen 15 dagen na het verzoek hebben ingediend, krijgen ze de kans dit alsnog te doen. Wordt ook daar geen gehoor aan gegeven, dan volgt een boeterapport. Er zijn een paar situaties waarin de werkgever niet zelf het onderzoek mag uitvoeren. Dat is als er sprake is van een dodelijk ongeval, zeer ernstig letsel, een ongeval met gevaarlijke stoffen, of als het slachtoffer minderjarig is of een familielid is. In de werkgeversrapportage moet de werkgever ook vermelden welke maatregelen hij heeft genomen om de werkzaamheden veilig te laten verlopen en hoe hij de werknemers heeft voorgelicht over de risico’s die bij het werk spelen. Verder moet hij laten zien welke aanpassingen hij in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft gedaan om dergelijke ongevallen te voorkomen.