Oproep om werknemers meer uren te laten werken

22 september 2022 | Door redactie

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN riepen werkgevers onlangs op om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Meer uren werken is volgens de werkgeversorganisaties het beste middel om op korte termijn de arbeidsmarktkrapte te bestrijden.

In de gezamenlijke verklaring stellen de organisaties dat 500.000 van de 4,5 miljoen deeltijders in Nederland graag meer uren willen werken, maar dat dit niet voldoende loont. Werkgevers zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan arbeidsduurverlenging. Werkgevers kunnen werknemers bijvoorbeeld een hoger loon bieden voor de extra gewerkte uren, bijdragen in de extra kinderopvangkosten of werknemers meer zeggenschap geven over werktijden. Eerder dit jaar presenteerde het kabinet al een plan van aanpak dat onder andere (meer) werken lonender moet maken, maar dat lost de problemen op de korte termijn niet op, aldus de werkgeversorganisaties. Vakbonden FNV en CNV kunnen zich niet vinden in de lezing van de ondernemersclubs en wijzen op de risico’s van meer uren werken, zoals een verhoogde kans op uitval.

Schriftelijke vastlegging voorkomt discussie

Werkgevers kunnen werknemers altijd verzoeken om (tijdelijk) meer arbeidsuren te werken. Een werknemer is echter niet zomaar verplicht om met dit verzoek in te stemmen. Als een werknemer bereid is om zijn arbeidsduur uit te breiden, doet de werkgever er goed aan die afspraak schriftelijk vast te leggen, zodat er later geen discussie ontstaat over het tijdelijke of vaste karakter van de uitbreiding. Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst (artikel) is in elk geval erg lastig en is met het oog op aantrekkelijk werkgeverschap uiteraard ook niet verstandig.

Verplichten tot incidenteel overwerk mag

Bij meerwerk of overwerk werkt een werknemer ook tijdelijk meer uren. Zolang het redelijk en incidenteel blijft, mag een werkgever werknemers wel tot overwerk verplichten. Wordt het overwerk structureel – een werknemer heeft drie maanden lang meer uren gewerkt dan contractueel is overeengekomen – dan kan de werknemer recht krijgen op aanpassing van de arbeidsduur in zijn contract. Doorgaans staat in de arbeidsovereenkomst en de cao wat de regels voor overwerk precies zijn.
Als het initiatief voor urenuitbreiding – maar ook voor urenvermindering – vanuit een werknemer komt en die werknemer ten minste 26 weken in dienst is, moet de werkgever het verzoek inwilligen tenzij daartegen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn.

Bijlagen bij dit bericht