VERDIEPINGSARTIKEL

Pas op dat de minuren van uw werknemers niet vervallen

Als werkgever moet u uw werknemers regelmatig een overzicht geven van het aantal minuren dat zij hebben opgebouwd. Bovendien moet u er actief op aansturen dat zij hun minuren inhalen.


4 januari 2022 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Katja Burley, Inter Alia | Copy & Content voor kennisintensieve organisaties, katja@interalia.nl, www.interalia.nl


Bent u hier niet alert op, dan loopt u het risico dat de minuren vervallen. U kunt dan niet meer eisen dat een werknemer de niet gewerkte uren alsnog inhaalt, en bij het einde van het dienstverband mag u die uren dan ook niet meer verrekenen. Dit is een actueel aandachtspunt nu veel werknemers vanwege de coronamaatregelen niet al hun uren kunnen maken.

Het volledige loon uitbetalen

In veel sectoren zijn er in de cao of arbeidsovereenkomsten afspraken gemaakt over minuren. Werkgever en werknemer leggen dan vast hoe lang de gemiddelde arbeidsduur per week, maand, of jaar is. Als de werknemer in een periode minder uren kan werken, bouwt hij minuren op maar moet u wel zijn volledige loon uitbetalen. De werknemer dient de minuren dan in principe op een later moment in te halen.

Wat als er niets is vastgelegd?

Als er in de arbeidsovereenkomst of cao niets is afgesproken over minuren, dan hoeft de werknemer niet-gewerkte uren in principe niet in te halen. Als een werknemer bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst heeft voor 40 uur per week, maar de werkgever die 40 uur werk niet geeft of kan geven, dan komt dat voor risico van de werkgever.

 

Dat betekent ook dat verval van werk vanwege de coronamaatregelen voor rekening van de werkgever komt. Alleen als u kunt aantonen dat het niet-werken voor risico van de werknemer komt, kunt u de uren laten inhalen of verrekenen.

Plus- en minuren verrekenen

Naast minuren bestaan er ook plusuren. Als de werknemer juist meer uren gewerkt heeft, bouwt hij plusuren op. Plusuren en minuren worden met elkaar verrekend.

Blijven er plusuren over, dan kan de werknemer daarvoor vrije tijd of geld krijgen, afhankelijk van de afspraken die daarover in de cao of arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Blijven er minuren over, dan moet de werknemer die uren later alsnog werken. Is dat bij het einde van het dienstverband nog niet gebeurd, dan mag u de minuren - op voorwaarden - verrekenen met het bedrag dat u nog aan de werknemer moet uitbetalen. Maar als werkgever moet u er wel op letten dat de minuren niet vervallen.

Let op afspraken in cao of arbeidsovereenkomst

Controleer altijd wat er in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd over minuren en plusuren. Vaak moeten werknemers openstaande minuren bij het einde van het dienstverband terugbetalen. Maar in veel cao’s is ook vastgelegd dat minuren komen te vervallen als de werknemer ze niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar inhaalt. Let dus op dat de werknemer de gemiste uren zo snel mogelijk alsnog werkt, anders loopt u de kans dat u als werkgever ervoor opdraait!

Overzicht van de opgebouwde minuren

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemer weet hoe veel minuren hij heeft opgebouwd, en om hem aan te sporen dat hij die uren alsnog werkt. Dat blijkt uit verschillende rechtszaken die hierover zijn gevoerd.

U moet de werknemer regelmatig een overzicht geven van de opgebouwde minuren, bijvoorbeeld door het aantal op de loonstrook te vermelden. Ook moet u actief werk aanbieden zodat de werknemer de niet gewerkte uren alsnog kan inhalen. U mag anders de minuren aan het einde van het dienstverband niet verrekenen.

Redelijke verzoeken om uren in te halen

Alleen als u kunt aantonen dat uw werknemer weet hoe veel minuren hij heeft opgebouwd en dat hij uw redelijke verzoeken om de uren in te halen (meerdere keren) heeft geweigerd, mag u de min-uren voor rekening van de werknemer laten komen op het moment dat hij uit dienst gaat. Zorg er daarom voor dat u alles goed vastlegt, zodat u kunt aantonen dat u de werknemer goed over het aantal minuren en de mogelijkheid tot inhalen heeft geïnformeerd.

Tip: andere werkzaamheden

Heeft u een werknemer die een groot aantal minuren heeft opgebouwd, maar heeft u geen gelegenheid voor hem om die uren in te halen? Wellicht is er ander werk dat de werknemer tijdelijk in die uren kan doen.

 

Bij een restaurant dat vanwege de coronaamaatregelen geen gasten mag ontvangen maar wel eten mag bezorgen, kan de afwashulp wellicht ingezet worden als bezorger om de minuren in te halen. En als u in de detailhandel werkt en de zaak moet sluiten, dan kunt u aan verkoopmedewerkers vragen om in die uren de winkel of het magazijn op te ruimen.

 

Let er wel op dat de aangeboden vervangende werkzaamheden redelijk zijn. Wat redelijk is zal per persoon en per situatie verschillen. Bespreek de mogelijkheden met de desbetreffende werknemer en maak hier goede afspraken over.

Minuren in coronatijd

Nu veel werknemers vanwege de verschillende coronamaatregelen en -lockdowns minder konden (en kunnen) werken, rijst de vraag hoe werkgevers om moeten gaan met de daardoor opgebouwde minuren. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in de horeca, detailhandel, metaalsector, beveiliging en bij zwembaden.

Moeten de werknemers de gemiste uren inhalen, of vervallen ze omdat de minuren een gevolg zijn van de coronamaatregelen?

In een zaak tussen de FNV en Wibra heeft de rechter geoordeeld dat het redelijk is dat de werkgever de werknemers op een later moment de gemiste uren laat inhalen. Dat volgde namelijk uit de cao die in dit geval van toepassing was.

Maar let op: controleer eerst wat er in úw geval in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd, want dat zou anders kunnen zijn. Ook volgt soms uit de vastgelegde afspraken dat er grenzen zijn aan het aantal uren dat ingehaald mag worden. In het geval van Wibra betekende dit dat de werkgever de werknemers slechts kon verplichten om 40 minuten in te halen.