Mogen we een vaste werknemer voor een andere functie een tijdelijk contract aanbieden?

22 juli 2019

Wij willen een werknemer met een vast contract een andere functie aanbieden, waarvoor hij een tijdelijk contract zou krijgen en een lager salaris. Mag dit?

Het is niet mogelijk om een vast contract zomaar om te zetten in een tijdelijk contract. Ook mag u een vast contract in principe niet met wederzijds goedvinden beëindigen en vervolgens direct een tijdelijk contract aangaan. Kiest u voor een beëindiging met wederzijds goedvinden, dan moet u ten minste zes maanden en één dag wachten totdat u een tijdelijk contract met de werknemer mag sluiten.

Uitzonderingen
Laat u de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door de kantonrechter ontbinden, zegt u het contract op met toestemming van UWV of heeft de curator bij een faillisement de arbeidsovereenkomst beëindigd, dan kunt u direct na de ontbindingsdatum of na afloop van de opzegtermijn een tijdelijk contract met de werknemer sluiten. Dan hoeven er dus niet meer dan zes maanden tussen het vaste contract en het tijdelijke contract te zitten. Datzelfde geldt als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig is beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd, op grond van een beding.

Lager salaris

U mag in onderling overleg met de werknemer afspraken maken over een wijziging van zijn functie, arbeidsvoorwaarden of de arbeidsduur. Om hem zover te krijgen in te stemmen met een lager salaris, zou u bijvoorbeeld een geleidelijke afbouw van zijn loon kunnen afspreken. Het is wel verstandig om hier zorgvuldig mee om te gaan door deze afspraken juridisch te laten toetsen en vervolgens schriftelijk vast te leggen.