Wat moeten we weten over het tussentijds opzegbeding?

7 oktober 2021

We hebben een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hij voldoet helaas niet aan onze verwachtingen en we willen zijn contract voor het einde van de looptijd al opzeggen. Mogen we een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Een tijdelijk contract biedt uw organisatie flexibiliteit: wilt u niet verder met de werknemer, dan verlengt u het contract niet. Een tijdelijk contract is echter alleen (zonder extra kosten) op te zeggen als u met de werknemer een tussentijds opzegbeding heeft afgesproken.

Opzeggen

Hoewel het opzeggen van een tijdelijk contract mogelijk is met een tussentijds opzegbeding, heeft u voor de contractbeëindiging in principe ‘gewoon’ toestemming nodig van UWV of de kantonrechter, net zoals bij een vast contract.

Wilt u opzeggen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen, dan gaat u naar UWV. Bij andere ontslaggronden, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, gaat u naar de rechter. U moet dan aan de gebruikelijke voorwaarden voldoen. Dat betekent dat ook met een tussentijds opzegbeding uw mogelijkheden om het contract te beëindigen beperkt zijn.

Afkopen

Spreekt u het beding niet af, dan is een contractbeëindiging niet per se uitgesloten. Een beëindiging in een proeftijd of ontslag op staande voet is onder voorwaarden mogelijk. Ook bent u vrij om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan en behoudt u de optie om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de rechter.

Daarnaast kunt u als noodoplossing de werknemer ‘afkopen’: in de wet staat dat als u zonder opzegbeding een tijdelijk contract tussentijds opzegt, de werknemer recht heeft op het salaris dat hij zou ontvangen als hij tot het einde van zijn contract in dienst zou blijven.

Claimt hij dit bedrag bij de rechter, dan mag de rechter dat bedrag matigen als hij dat rechtvaardig vindt, maar niet tot minder dan een bedrag gelijk aan drie maandsalarissen. De rechter kan de opzegging ook vernietigen.

Vertrek

Het beding moet bruikbaar zijn voor beide partijen. Het biedt dus ook de werknemer de kans om tussentijds te stoppen. Hij heeft geen toestemming nodig, al moet hij wel rekening houden met de opzegtermijn en de mogelijke gevolgen voor het recht op een WW-uitkering.

Ontbreekt het opzegbeding en besluit de werknemer toch om zijn contract niet voort te zetten, dan kunt u van de werknemer een schadevergoeding eisen. Ook deze vergoeding is gelijk aan het loon dat de werknemer nog zou hebben gekregen als hij tot het einde van het contract in dienst zou blijven en ook in dit geval kan de rechter het bedrag matigen.

Rechtbank Midden Nederland, 20 september 2021, ECLI (verkort): 4613.

Overweging

Met deze regels in het achterhoofd doet u er goed aan om vóór het aangaan van de arbeidsovereenkomst te bedenken of u hierin het tussentijds opzegbeding wilt opnemen (als het niet in de cao staat). Het is een tactische overweging.

Als de werknemer over schaarse kwaliteiten beschikt of voor een belangrijk project wordt ingezet, kunt u proberen het beding achterwege te laten. Een werknemer beschikt dan niet over de optie om zomaar voortijdig te vertrekken. Er kan daarbij wel sprake zijn van schijnzekerheid, want als de werknemer weg wil, is het voortzetten van de samenwerking niet aan te raden. Maar, de werknemer is bij een opzegging dan wel schadeplichtig. Andersom is dit ook het geval.

Tekst

Een tussentijds opzegbeding (tool) moet schriftelijk zijn overeengekomen. De tekst hoeft niet lang en lastig te zijn. 

Vastleggen van beding kan ook tijdens dienstverband

Naast het schriftelijkheidsvereiste geldt dat een tussentijds opzegbeding vóór of tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst moet zijn overeengekomen. Ook na indiensttreding mag u dus nog schriftelijk overeenkomen dat tussentijdse opzegging mogelijk is.

Dit kan van belang zijn voor het recht op een WW-uitkering: wordt een contract zonder opzegbeding met wederzijds goedvinden beëindigd, dan heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering tot de oorspronkelijke einddatum van zijn contract.

Een mogelijke oplossing is dat u in de vaststellingsovereenkomst alsnog het opzegbeding opneemt.