Bij vergeten aanzegtermijn betaalt u boete

17 april 2015 | Door redactie

Als u een werknemer niet minstens één maand voor het einde van zijn contract schriftelijk laat weten of u het verlengt, bent u hem vanwege de wettelijke aanzegtermijn een boete verschuldigd van één bruto maandsalaris. Dit geldt voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. De precieze hoogte van de zogenoemde aanzegboete kan verschillen.

Sinds 1 januari 2015 bent u verplicht om werknemers met een tijdelijk contract van zes maanden of langer uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract op de hoogte te stellen of u het contract verlengt en onder welke voorwaarden. Dit is de wettelijke aanzegtermijn, dat is opgenomen in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Als u dit vergeet te doen, bedraagt de aanzegboete één maandsalaris. Het gaat hier om het ‘kale’ brutoloon per uur maal de overeengekomen arbeidsduur per maand. De vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen tellen dus niet mee. 

Aanzegboete voor oproepkrachten

Bij oproepcontracten neemt u voor het bepalen van de arbeidsduur het gemiddelde dat de werknemer heeft gewerkt in de 12 maanden vóór het einde van zijn contract. Duurde het contract korter dan 12 maanden, dan neemt u de gemiddelde arbeidsduur van zijn (laatste) contract als uitgangspunt. Bij de berekening van de gemiddelde arbeidsduur tellen ziekte- en verlofperioden niet mee. Als de periode dat een werknemer hierdoor niet heeft gewerkt in totaal één maand of langer is, moeten er één of meerdere maanden voorafgaand aan de afgelopen 12 maanden ook worden meegenomen bij het bepalen van de arbeidsduur. Dit kan alleen als de arbeidsovereenkomst langer duurde dan 12 maanden.

Soms aanzegboete naar rato

Zegt u uw werknemer te laat aan, dan bent u de werknemer een boete naar rato verschuldigd. Laat u bijvoorbeeld twee weken te laat weten dat u het contract van een werknemer niet verlengt, dan bent u hem een salaris verschuldigd van twee weken. Heeft u de werknemer wel laten weten dat u zijn contract verlengt, maar niet onder welke voorwaarden, dan gelden voor het volgende contract dezelfde duur (met een maximum van één jaar) en voorwaarden als het eerdere contract. 

Niet aanzeggen bij een project

Het is toegestaan om al direct bij indiensttreding aan de werknemer te melden dat u de arbeidsovereenkomst niet zult verlengen. U hoeft dan dus geen rekening te houden met de aanzegtermijn. De werknemer weet in dit geval al dat hij moet blijven solliciteren. U hoeft hem ook niet schriftelijk in te lichten over het einde van zijn contract als de einddatum afhangt van bijvoorbeeld het einde van een project. Het is dan immers lastig om van tevoren al een einddatum te bepalen.