Evaluatie WWZ: niet snel sprake van ernstige verwijtbaarheid

13 februari 2018 | Door redactie

Alleen in uitzonderlijke gevallen kennen rechters in een ontslagzaak een billijke vergoeding toe aan een werknemer of is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek naar het criterium ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) moet een werkgever die zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten een billijke vergoeding (bovenop de transitievergoeding) aan de werknemer betalen. Andersom ontvangt een werknemer die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten in principe geen transitievergoeding. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit Amsterdam onderzocht hoe het criterium ernstig verwijtbaar handelen of nalaten uitwerkt in de praktijk.

Gevolgen van het ontslag wegen mee voor billijke vergoeding

Uit het evaluatieonderzoek (pdf) komt naar voren dat rechters niet snel oordelen dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid, zowel vanuit de werkgever als vanuit de werknemer. Oordeelt de rechter dat de werkgever zich hier wel schuldig aan heeft gemaakt, dan kent hij de werknemer vrijwel altijd een billijke vergoeding toe. Opvallend is dat rechters bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding – sinds de uitspraak van de Hoge Raad hierover – vaak ook de gevolgen van het ontslag voor de werknemer meewegen.

Vrijwel nooit transitievergoeding

Stelt de rechter vast dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, dan kan de rechter nog besluiten dat hij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar vindt om de werknemer geen transitievergoeding toe te kennen. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit in de praktijk nauwelijks voorkomt. De werknemer ontvangt in zo’n situatie dus vrijwel nooit een transitievergoeding.

Resultaten opgenomen in halfjaarlijkse rapportage WWZ

Minister Koolmees van SZW gaat de resultaten van het onderzoek bespreken met de Stichting van de Arbeid. De uitkomst van dit overleg neemt hij op in de halfjaarlijkse rapportage van de WWZ die dit voorjaar wordt gepubliceerd. Deze rapportage gaat ook in op het op dit moment lopende onderzoek naar de effectiviteit van de overbruggingsregeling voor de transitievergoeding.