Herziening WW-premie moet lastenneutraal zijn

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een adviesaanvraag ingediend bij de Sociaal Economische Raad (SER) over de uitwerking van de plannen uit het sociaal akkoord met betrekking tot de arbeidsmarkt. In het advies van de SER moet onder meer de vernieuwde financiering van de Werkloosheidswet (WW) aan bod komen.

14 juni 2013 | Door redactie

In het bericht ‘Vanaf 2016 betaalt werknemer ook WW-premie’ heeft u eerder kunnen lezen dat de financiering van de WW vanaf 2016 gaat veranderen. Hierdoor moeten ook werknemers straks de lasten dragen van de WW-uitkering. Op dit moment betaalt alleen de werkgever nog de WW-premie. Om de plannen uit het sociaal akkoord verder uit te werken, heeft minister Asscher de SER gevraagd om advies. De nadruk in het advies moet met name komen te liggen op de beperking van de instroom in de WW.

Werknemers moeten breed inzetbaar blijven

Door maatregelen als het transitiebudget moeten werknemers gestimuleerd worden om na hun ontslag weer snel aan een nieuwe baan te komen. Werkgevers moeten hun werknemers hierbij ondersteunen door van werk-naar-werk-begeleiding te bieden. Het is belangrijk dat werknemers breed inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt door te investeren in gezondheid, scholing en mobiliteit. In cao’s en op sectorniveau moeten concrete afspraken worden gemaakt hierover.

Niet ten koste van de koopkracht

Daarnaast moet er worden gekeken naar de invulling van de vernieuwde financiering van de WW. De nieuwe verdeling van de WW-premie tussen werkgevers en werknemers moet namelijk lastenneutraal zijn. Ook mag het niet ten koste gaan van de koopkracht en de concurrentiepositie van Nederland. Het kabinet wil daarnaast weten of en hoe een gedifferentieerde premie voor de WW kan worden ingevoerd, zonder dat kleine organisaties of organisaties die in financiële moeilijkheden verkeren hier de dupe van worden. Over de plannen voor een gedifferentieerde WW-premie heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Mogelijke gedifferentieerde premie voor WW’.