Nieuw ontslagrecht is werkelijkheid geworden

2 juli 2015 | Door redactie

Sinds 1 juli 2015 zijn een aantal wetswijzigingen in werking getreden, die gevolgen hebben voor uw personeelsbeleid. De meest ingrijpende is het nieuwe ontslagrecht, onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Welke wijzigingen er nog meer zijn ingegaan, leest u terug in onderstaand overzicht.

Als werkgever is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de nieuwe wetsbepalingen, die gelden voor uw werknemers en dus voor uw personeelsbeleid. Vanaf heden zult u rekening moet houden met onderstaande maatregelen, die sinds 1 juli van kracht zijn.

Wet werk en zekerheid

  • Ontslagrecht: een belangrijke maatregel is dat de aanleiding voor het ontslag voortaan de ontslagroute bepaalt. Als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u naar UWV. Voor alle andere redenen bent u bij de kantonrechter aan het juiste adres. Daarnaast blijft de mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden bestaan.
  • Ketenbepaling: een werknemer heeft na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) recht op een vast dienstverband. De keten van arbeidsovereenkomsten komt ten einde bij een contractonderbreking van minimaal zes maanden.
  • Transitievergoeding: u moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer die na een dienstverband van minimaal twee jaar uit dienst treedt. Let op het overgangsrecht.
  • Scholing: een werknemer heeft het recht op scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Scholing krijgt ook een grotere rol bij  ontslagzaken.

Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

  • Zorgverlof: een werknemer mag kort- en langdurend zorgverlof opnemen ook opnemen voor broer en zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of een ander persoon uit de sociale omgeving. Dit was al mogelijk voor een ouder, partner of (pleeg)kind.
  • Noodzakelijke zorg: een werknemer kan ook langdurend zorgverlof opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een levensbedreigende ziekte.

Wet aanpak schijnconstructies

  • Aansprakelijk: de Belastingdienst kan uw organisatie door een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers.
  • Boete: Als u zich niet aan de regels van de WAS houdt, kunt u een boete krijgen van de Inspectie SZW. Ook mag Inspectie SZW de inspectiegegevens van organisaties die zich niet aan de wet houden  openbaar maken. Om wetsovertreders op te sporen, gaat Inspectie SZW meer samenwerken met werkgevers- en werknemersorganisaties.