Nieuwe regels per 1 juli 2015

1 juli 2015 | Door redactie

1 juli 2015 is een belangrijke dag: er treden namelijk een aantal belangrijke wetsbepalingen in werking. Zo gaat niet alleen het tweede deel van de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) in, maar ook maatregelen uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Voor u is het natuurlijk belangrijk om op de hoogte te zijn van alle wetswijzigingen die voor uw werkveld van belang zijn. Hieronder ziet u wat de belangrijkste maatregelen zijn waarmee u rekening moet houden de komende tijd.

Recht op scholing in tweede deel Wet werk en zekerheid

  • Een werknemer heeft na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) recht op een vast dienstverband. De keten van arbeidsovereenkomsten komt ten einde bij een contractonderbreking van minimaal zes maanden.
  • Een werknemer heeft het recht op scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Scholing krijgt ook een grotere rol bij ontslagzaken.
  • Het ontslagrecht gaat op de schop. Een belangrijke maatregel is dat de aanleiding voor het ontslag voortaan de ontslagroute bepaalt. Als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u naar UWV. Voor alle andere redenen bent u bij de kantonrechter aan het juiste adres. Daarnaast blijft de mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden bestaan.
  • Werknemers hebben recht op een transitievergoeding na een dienstverband van minimaal twee jaar.
  • Er gelden aangescherpte regels bij het berekenen van de WW-uitkering. Ook wordt na zes maanden in de WW alle arbeid als passend beschouwd. 

Kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid

  • Een werknemer mag kort- en langdurend zorgverlof niet alleen opnemen voor een ouder, partner of (pleeg)kind, maar ook voor broer en zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of een ander persoon uit de sociale omgeving.
  • Langdurend zorgverlof is ook te gebruiken voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een levensbedreigende ziekte.

Meer controle om schijnconstructies te voorkomen

  • De Belastingdienst kan uw organisatie door een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers.
  • Als uw organisatie zich niet aan de regels van de WAS houdt, kan er een boete volgen van de Inspectie SZW. Ook mag Inspectie SZW de inspectiegegevens van organisaties die zich niet aan de wet houden openbaar maken. Om wetsovertreders op te sporen, gaat Inspectie SZW meer samenwerken met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Wet financiering sociale verzekeringen

  • Als uw organisatie een jonge uitkeringsgerechtigde aanneemt, krijgt u premiekorting als u hem een contract aanbiedt voor minimaal een half jaar en voor minimaal 24 uur per week. Dit was tot 1 juli 2015 minimaal 32 uur per week. Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2015 uw organisatie in dienst komen.