Preventieve ontslagtoets kantonrechter vervalt

31 oktober 2012 | Door redactie

Wilt u per 1 juli 2014 ontslag aanvragen voor een werknemer, dan moet u hiervoor een adviesaanvraag indienen bij UWV WERKbedrijf. De preventieve ontslagtoets via de kantonrechter is dan niet meer mogelijk. Als een werknemer het niet eens is met het ontslag, kan hij dit nog wel aanvechten bij de kantonrechter. Vindt de kantonrechter het ontslag onterecht of voornamelijk aan de werkgever te wijten, dan kan hij een ontslagvergoeding toekennen die wordt beperkt tot een half maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van € 75.000.

Dit staat in het regeerakkoord (pdf) dat VVD en PvdA op maandag 29 oktober naar buiten brachten. In het bericht ‘Een ontslagroute zonder preventieve toets’ heeft u eerder kunnen lezen over de plannen voor de hervorming van het ontslagrecht. Uit de Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW (pdf) die demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vóór de zomer naar de Tweede Kamer stuurde, bleek dat het kabinet de preventieve ontslagtoets via UWV WERKbedrijf en de kantonrechter helemaal wilde afschaffen. In het regeerakkoord staat nu dat VVD en PvdA alleen de preventieve ontslagtoets via de kantonrechter willen schrappen. De preventieve ontslagtoets via UWV WERKbedrijf blijft gewoon in stand, tenzij er in uw cao een andere procedure is afgesproken die qua inhoud en snelheid vergelijkbaar is. UWV gaat een ontslagaanvraag straks binnen vier weken behandelen. Op dit moment is deze termijn nog zes weken.

Transitiebudget bij niet verlengen tijdelijk contract

Een werknemer kan achteraf wel bezwaar maken tegen het ontslag door naar de kantonrechter te stappen. De kantonrechter zal dan bij het toetsen van het ontslag dezelfde criteria hanteren als UWV WERKbedrijf. Als u zich als werkgever niet aan een negatief ontslagadvies van UWV WERKbedrijf heeft gehouden, kan de rechter het ontslag ongedaan maken.
Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat of een tijdelijk contract van minstens een jaar niet verlengt, moet u een transitiebudget aan uw werknemer betalen. Dit budget kan de werknemer gebruiken voor scholing of het vinden van ander werk. Het bedraagt een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van vier maandsalarissen. Ook bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen moet u dit budget betalen, tenzij het ontslag het gevolg is van een slechte financiële situatie van uw organisatie of de werkgever failliet gaat door aan deze verplichting te voldoen.

Verhoging van de WW-premie

Oordeelt de kantonrechter dat het ontslag onterecht is of grotendeels aan u als werkgever te wijten, dan kan het zijn dat u een ontslagvergoeding moet betalen. Aan deze vergoeding is een maximum gesteld van een half maandsalaris per gewerkt jaar met een grens van € 75.000.
Daarnaast blijkt uit het regeerakkoord dat de duur van de WW-uitkering wordt verkort tot maximaal 24 maanden. De eerste 12 maanden heeft een WW-gerechtigde recht op een uitkering gerelateerd aan zijn laatstverdiende loon en de volgende 12 maanden op een uitkering gerelateerd aan het wettelijk minimumloon. Het financiële voordeel dat werkgevers hebben door het beperken van de ontslagvergoeding, wordt verrekend door een verhoging van de WW-premie vanaf 1 januari 2014.