Reden ontslag bepaalt straks ontslagroute

15 april 2013 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2016 komt het ontslagrecht er anders uit te zien. Er blijven twee ontslagroutes bestaan, maar de reden van ontslag is bepalend voor de ontslagweg die de werkgever bewandelt. Werknemers met een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, krijgen bij ontslag een transitievergoeding van maximaal € 75.000.

In het sociaal akkoord dat op donderdag 11 april werd gesloten zijn de plannen voor de hervorming van het ontslag weer drastisch veranderd. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Hervorming van het ontslagrecht op de lange baan’. Als de plannen uit het sociaal akkoord doorgaan, blijft de preventieve ontslagtoets gewoon bestaan. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de preventieve ontslagtoets via de kantonrechter volgend jaar zou worden afgeschaft. Dit gaat niet door, maar er staan wel andere veranderingen voor het ontslagrecht op de stapel die ingaan per 1 januari 2016.

Aanleiding ontslag bepaalt ontslagroute

De aanleiding voor het ontslag bepaalt per 1 januari 2016 de ontslagroute. Als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever kiezen voor ontslag via UWV. Gaat het om ontslag om persoonlijke redenen – denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren – of een verstoorde arbeidsrelatie, dan moet de werkgever naar de kantonrechter stappen. Nu kunt u bij ontslag nog zelf kiezen van welke ontslagroute u gebruikmaakt. Daarnaast blijft ontslag met wederzijds goedvinden ook gewoon mogelijk. De werknemer heeft hiervoor twee weken bedenktijd.

Overgangsregeling voor 50-plussers

Heeft een werknemer twee jaar of langer bij u gewerkt, dan heeft hij recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar over de eerste tien jaren. Is een werknemer langer dan tien jaar in dienst geweest, dan krijgt hij voor de jaren die hij hierna gewerkt heeft een half maandsalaris per gewerkt jaar. Voor 50-plussers geldt tot 2020 een overgangsregeling. Zij krijgen voor elk jaar dat zij gewerkt hebben na hun 50ste een heel maandsalaris mee. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers gaat deze overgangsregeling niet gelden. Is het ontslag ernstig aan de werknemer te wijten, dan hoeft u hem geen transitiebudget mee te geven. Als het ontslag echter ernstig aan u als werkgever te wijten is, kan de kantonrechter bepalen dat u een aanvullende ontslagvergoeding moet meegeven. Het is nog niet duidelijk of de plannen uiteindelijk ook daadwerkelijk in deze vorm door zullen gaan. De plannen moeten eerst nog in een wetsvoorstel worden gegoten en vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer er nog mee instemmen.