Scholingsplicht is nu ook al van belang

13 februari 2015 | Door redactie

Ook nu al heeft u als werkgever de verantwoordelijkheid om een boventallige werknemer scholing aan te bieden als hij daardoor in een andere functie aan de slag kan. Uit een rechtszaak bij Rechtbank Amsterdam blijkt dat de rechter het erg belangrijk vindt dat een werkgever zich inspant om passend ander werk te zoeken als een functie komt te vervallen.

Per 1 juli 2015 heeft u te maken met de scholingsplicht in de Wet werk en zekerheid. Deze plicht houdt in dat u – voordat u een arbeidsovereenkomst kunt opzeggen of laten ontbinden – nagaat of u een werknemer, eventueel met extra scholing, kunt herplaatsen in een andere passende functie. Toch heeft u nu ook al de verantwoordelijkheid om u als ‘goed werkgever’ in te spannen voor een boventallige werknemer, zo blijkt uit een recente rechtszaak. 

Geen scholing door langdurig ziekteverzuim

In de rechtszaak ging het om een man die werkzaam was als hulpconciërge bij een basisschool in een gesubsidieerde baan. Toen de gemeente besloot de subsidie af te bouwen, wilde de school de werknemer ontslaan omdat er geen passende functie op zijn niveau zou zijn. Wel kreeg de werknemer outplacement aangeboden. In de cao stond dat ook werknemers in gesubsidieerde banen recht hadden op scholing. Volgens de school was er echter onvoldoende mogelijkheid geweest om scholing aan te bieden omdat de werknemer langdurig ziek was geweest. Volgens de rechtbank ontsloeg dat de werkgever niet van zijn inspanningsverplichting. Van langdurige ziekenhuisopname of andere belemmeringen was ook geen sprake. 

Scholing kan herplaatsingsmogelijkheden vergroten

Juist omdat er – kennelijk – geen passende andere functie op het niveau van de werknemer voorhanden was, had de school moeten onderzoeken of de werknemer door middel van scholing kon worden herplaatst, aldus de rechtbank. Het ontslag wegens het wegvallen van subsidie werd daarom afgewezen.
Rechtbank Amsterdam, 24 januari 2014, ECLI (verkort): 235