Welke maatregelen gaan per 1 juli 2015 in?

19 juni 2015 | Door redactie

Op 1 juli 2015 treden een aantal belangrijke wetsbepalingen in werking. Deze maatregelen komen niet alleen voort uit de veelbesproken Wet werk en zekerheid (WWZ), maar ook uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Als HR-professional is het belangrijk om van alle wetswijzigingen die betrekking hebben op uw vakgebied op de hoogte te zijn. Hieronder ziet u wat de belangrijkste maatregelen zijn waarmee u rekening moet houden de komende tijd.

Tweede deel Wet werk en zekerheid

  • Een werknemer heeft na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) recht op een vast dienstverband. De keten van arbeidsovereenkomsten komt ten einde bij een contractonderbreking van minimaal zes maanden.
  • Het ontslagrecht gaat op de schop. Een belangrijke maatregel is dat de aanleiding voor het ontslag voortaan de ontslagroute bepaalt. Als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u naar UWV. Voor alle andere redenen bent u bij de kantonrechter aan het juiste adres. Daarnaast blijft de mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden bestaan.
  • U moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer die na een dienstverband van minimaal twee jaar uit dienst treedt. Let op het overgangsrecht.
  • Een werknemer heeft het recht op scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Scholing krijgt ook een grotere rol bij ontslagzaken.
  • Er gelden aangescherpte regels bij het berekenen van de WW-uitkering. Ook wordt na zes maanden in de WW alle arbeid als passend beschouwd.

Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

  • Een werknemer mag kort- en langdurend zorgverlof niet alleen opnemen voor een ouder, partner of (pleeg)kind, maar ook voor broer en zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of een ander persoon uit de sociale omgeving.
  • Langdurend zorgverlof is ook te gebruiken voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een levensbedreigende ziekte.

Wet aanpak schijnconstructies

  • De Belastingdienst kan uw organisatie door een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers.
  • Als u zich niet aan de regels van de WAS houdt, kunt u een boete krijgen van de Inspectie SZW. Ook mag Inspectie SZW de inspectiegegevens van organisaties die zich niet aan de wet houden openbaar maken. Om wetsovertreders op te sporen, gaat Inspectie SZW meer samenwerken met werkgevers- en werknemersorganisaties.