Welke wet- en regelgeving is nieuw in 2015?

5 januari 2015 | Door redactie

Sinds 1 januari gelden een aantal nieuwe wettelijke regels die van invloed kunnen zijn op uw werk. Zo zijn de eerste regels van de Wet werk en zekerheid in werking getreden, kunnen werknemers gebruikmaken van nieuwe verlofregels en is de werkkostenregeling (WKR) nu verplicht. HR Rendement start 2015 met een overzicht.

Sinds de jaarwisseling zijn de volgende wijzigingen in wet- en regelgeving van toepassing:

 • Invoering eerste maatregelen van de Wet werk en zekerheid
  • Er is geen proeftijd meer toegestaan in tijdelijke contracten van zes maanden of korter.
  • Een concurrentiebeding in tijdelijke contracten is alleen nog toegestaan bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Aanzegtermijn is verplicht bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer: u moet uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van het contract schriftelijk laten weten of u het contract verlengt en onder welke voorwaarden.
  • De mogelijkheid om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten is beperkter dan voorheen. Dit heeft vooral gevolgen voor oproepkrachten. Als u na zes maanden onvoldoende werk heeft, moet u hen voortaan misschien gewoon doorbetalen. Of dit het geval is, kunt u terugvinden in uw cao.
 • Wijziging van Ontslagbesluit voor payrollers: Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks en/of vast bij u in dienst zijn.
 • Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden: de regels voor het aanvragen en/of opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof zijn versoepeld. Werknemers kunnen nu ook vaker hun contracturen laten aanpassen.
 • De werkkostenregeling is verplicht: u kunt niet meer kiezen tussen het oude systeem voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en de WKR. De vrije ruimte van de WKR bedraagt dit jaar 1,2% van de fiscale loonsom.
 • De Participatiewet: de wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong samen. In de periode 2015-2017 moeten werkgevers 5.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • Versobering pensioenkader: Het opbouwpercentage voor fiscaal vriendelijk pensioensparen zakt van 2,15% naar 1,875% voor middelloonregelingen. Voor eindloonregelingen is het nieuwe opbouwpercentage 1,657%.
 • Verder is sinds 1 januari de werkbonus voor nieuwe gevallen afgeschaft, is het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder gestegen naar € 1.501,80 per maand, is de minimale leeftijd voor de mobiliteitsbonus verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar en is de AOW-leeftijd opgelopen tot 65 jaar en 3 maanden.