Wijziging ontslagrecht dit najaar naar de Kamer

24 mei 2013 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor de wijziging van het ontslagrecht en de WW wordt in november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit blijkt uit een planningsbrief die minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs naar de Tweede Kamer stuurden. Het voorstel zal waarschijnlijk per 1 januari 2016 in werking treden.

In het wetsvoorstel voor de hervorming van het ontslagrecht en de WW worden de plannen die vorige maand zijn afgesproken in het sociaal akkoord (pdf) verder uitgewerkt. In de planning van wetsvoorstellen van SZW (pdf) wordt ook de status van een aantal andere wetsvoorstellen toegelicht:

  • De maatregelen die de rechtspositie van flexwerkers moeten verbeteren ­– zoals het verkorten van de ketenbepaling – worden in november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer en gaan per 1 januari 2015 in.
  • Het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ wordt in juli 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en treedt op 1 juli 2015 in werking. Dit wetsvoorstel moet de belemmeringen om werknemers door te laten werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wegnemen. Eén van de plannen uit dit voorstel is bijvoorbeeld om de loondoorbetalingsplicht bij zieke 65-plussers te verkorten naar zes weken. Ook moeten werkgevers meer tijdelijke contracten kunnen aangaan met 65-plussers.
  • Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Er wordt gekeken of dit wetsvoorstel kan worden samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibel werken’. Minister Asscher is hierover in gesprek met de sociale partners. Mogelijke aanvullingen op het wetsvoorstel worden in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in op 1 juli 2014.

Meer duidelijkheid over de Participatiewet

Vóór het zomerreces komt er nog een hoofdlijnennotitie over de invulling van de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. In de hoofdlijnennotitie worden ook de veranderingen in de Participatiewet opgenomen die het resultaat zijn van het sociaal akkoord. Beide wetsvoorstellen worden in november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en treden op 1 januari 2015 in werking. Het quotum wordt echter voorwaardelijk, wat betekent dat het pas wordt opgelegd als blijkt dat werkgevers de voorgeschreven aantallen extra banen voor arbeidsgehandicapten niet realiseren. Vanaf 1 januari 2017 wordt getoetst of er genoeg banen bij zijn gekomen voor mensen met een beperking.