Kleine lettertjes ATW: veelverdieners

12 juli 2016 | Door redactie

In de Arbeidstijdenwet is bepaald hoeveel uur per week een werknemer mag werken en wat zijn minimale rustperiode moet zijn. Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op veelverdieners.

Om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers niet onnodig in gevaar te brengen, zijn er in de wet regels opgenomen over arbeids- en rusttijden. Die regels staan in de Arbeidstijdenwet (ATW), maar ook in het Arbeidstijdenbesluit (ATB). Het ATB bevat aanvullingen en uitzonderingen op de ATW (tools). Artikel 2.1:1 lid 1a is één van die uitzonderingen:

‘De artikelen 4:2 en 4:3 en de hoofdstukken 5 en 6 van de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid verricht door de werknemer van 18 jaar of ouder:
a. wiens jaarlijks in geld vastgesteld loon ten minste 3 maal het bedrag, vastgesteld overeenkomstig het derde lid, bedraagt’

Grenzen arbeids- en rusttijden niet van toepassing

Het artikel houdt in dat een aantal belangrijke ATW-bepalingen niet gelden voor werknemers die op jaarbasis een bedrag verdienen van minimaal drie keer het minimumloon (momenteel € 55.339,20 bruto per jaar, exclusief vakantiebijslag). Voor een parttimer geldt dit bedrag naar rato van zijn arbeidsuren. De bepalingen waar deze werknemers van zijn vrijgesteld, gaan onder meer over de grenzen van arbeidstijden, rusttijden (tool), pauzes en zondagswerk. Omdat die grenzen voor de veelverdiener niet verplicht zijn, hoeft de werkgever hiervoor geen urenregistratie bij te houden. 

Uitzondering geldt niet voor gehele ATW

Maar let op: als de grootverdiener nachtdiensten of zeer risicovol werk verricht, gelden de grenzen van de ATW wél. Ook is de werknemer mogelijk gebonden aan functiespecifieke bepalingen over de arbeids- en rusttijden (uit de cao). Daarnaast zijn sommige delen van de ATW te allen tijde van toepassing. Zo moet de werkgever voor alle werknemers een zo goed mogelijk arbeidstijdenbeleid voeren en proberen rekening te houden met hun persoonlijke omstandigheden. Overtreedt een werkgever de regels, dan kan Inspectie SZW hem beboeten.

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: de vrijstelling van de Arbeidstijdenwet voor veelverdieners.