Te veel arbeidsuren per week: ontslag mogelijk?

6 april 2017 | Door redactie

Als een werknemer bij verschillende organisaties werkt, kan onbedoeld de Arbeidstijdenwet overtreden worden. Onder omstandigheden mag een werkgever de werknemer dan ontslaan.

De Arbeidstijdenwet (ATW) schrijft voor hoeveel uur werknemers per dag en week mogen werken. Werkt personeel meer uren dan wettelijk is toegestaan, dan kan de werkgever hiervoor sancties opgelegd krijgen door Inspectie SZW. Boetes zijn ook mogelijk als de overtreding ontstaat doordat de werknemer bij meerdere werkgevers een contract heeft. Als ontslag nodig is om zo’n overtreding te voorkomen, kan een rechter hieraan meewerken.

Geen oplossing voor meerdere dienstverbanden

Dit jaar publiceerde Rechtbank Rotterdam een uitspraak, waarbij Stichting Pameijer wilde ontslaan omdat een arbeidsovereenkomst in strijd was met de ATW. Een werkneemster had een vast contract voor 23 uur per week én een nulurencontract (tool). Daarnaast werkte ze parttime voor een andere werkgever. Dit had ze ook aangegeven bij Pameijer, zodat de roostermaker daar rekening mee kon houden. Op een gegeven moment stelde Pameijer vast dat de meerdere dienstverbanden tot een schending van de ATW leidden. Er werd daarna tevergeefs naar een oplossing gezocht.

Ontslag nodig om overtreding te beëindigen

De werkgever diende een ontslagverzoek in. Omdat het beëindigen van een ATW-overtreding niet specifiek in de wet als ontslagreden is opgenomen, baseerde Pameijer het verzoek op de H-grond: een ontslag om overige redenen. De rechter stelde vast dat de ATW (tools) werd overtreden en maatregelen nodig waren. Dat de stichting al langer wist dat er een andere werkgever was en de ATW mogelijk al eerder werd overtreden, deed daar niets aan af. De werkgever had constructief, maar zonder succes, naar een oplossing gezocht en er stond niet vast dat herplaatsing in een andere functie de ATW-overtreding zou beëindigen. Het contract werd ontbonden.
Rechtbank Rotterdam, 9 januari 2017, ECLI (verkort): 537

Meer informatie over arbeidstijden, pauzetijden en rusttijden vindt u in de toolbox Zo houdt uw organisatie zich aan de Arbeidstijdenwet.