Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren?

26 juli 2019

Komende zomer zal de 17-jarige zoon van een medewerker enkele weken klusjes voor ons opknappen. Gelden er aparte arbeidstijden voor hem?

De Arbeidstijdenwet (ATW) kent inderdaad speciale regels voor werk door jeugdige werknemers. De ATW bedoelt met een ‘jeugdige werknemer’ een werknemer van 16 of 17 jaar. Is iemand ouder dan 17, dan gelden de arbeids- en rusttijdenregels voor volwassenen. Is een werknemer jonger dan 16, dan gelden de striktere regels voor kinderen.

Bijzaak

Voor een jeugdige werknemer hoort werken bijzaak te zijn, vindt de overheid. Werk moet dus om onderwijs heen worden ingericht en niet andersom. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen dan ook maximaal negen uur per dienst werken. Op weekbasis mogen ze 45 uur werken, maar bij vier aaneengesloten weken is gemiddeld 40 uur per week het maximum. De cao mag daar niet van afwijken. Voor volwassenen geldt een – veel ruimer – maximum van twaalf uur per dienst.

Pauzeren

Werkt een jeugdige een dienst van meer dan 4,5 uur, dan moet hij minimaal een half uur pauzeren. De pauze mag u ook splitsen in perioden van minstens vijftien minuten. Volwassenen krijgen dit pauzerecht pas na 5,5 uur dienst.

Onafgebroken

Er zijn ook aparte regels voor rusttijden. Een jeugdige werknemer heeft per 24 uur recht op een onafgebroken rusttijd van minimaal twaalf uur. Hierbinnen vallen in ieder geval de uren tussen 23.00 uur en 6.00 uur. Voor volwassenen geldt die regel niet. Zij mogen per 24 uur maximaal elf uur werken. De wekelijkse onafgebroken rusttijd duurt in principe voor zowel jeugdige werknemers als volwassenen minimaal 36 uur. Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de ATW en kan uw organisatie een boete opleggen als blijkt dat jeugdige werknemers méér werken dan wettelijk is toegestaan.