Wanneer kunnen we werktijdverkorting (WVT) aanvragen?

15 november 2021

Sinds 1 oktober 2021 kunnen we weer gebruik gaan maken van de regeling werktijdverkorting (WVT). Voor welke werknemers geldt de regeling werktijdverkorting (WVT)? Hoe vragen we dit aan? En, in welke situaties kunnen we werktijdverkorting (WVT) aanvragen?

Door de regeling werktijdverkorting (WTV) kunnen werkgevers onder bijzondere omstandigheden de arbeidsduur van een werknemer tijdelijk verkorten en voor die weggevallen uren een WW-uitkering ontvangen.

Onder bijzondere omstandigheden vallen situaties die niet behoren tot de normale ondernemersrisico’s. Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn een brand of overstroming. Het doel van de regeling is de werkgelegenheid te beschermen als u (even) minder werk heeft. WTV kan aangevraagd worden voor een aantal uren per dag, maar kan ook gelden voor alle contracturen.

Welke voorwaarden gelden voor werktijdverkorting (WVT)?

  • Uw organisatie is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  • Het gaat om een urenvermindering binnen de hele organisatie van minstens 20% per week voor een periode van minimaal twee en maximaal 24 weken.
  • De vergunning voor WTV geldt maximaal zes weken en wordt maximaal driemaal verlengd. Er zijn dus meerdere aanvragen nodig om de WTV voor de maximale duur toe te passen.

Hoe hoog is de WW-uitkering bij werktijdverkorting (WTV)?

Als u gebruik wilt maken van de WTV en voldoet aan de voorwaarden, kunt u een vergunning aanvragen via een website van het ministerie van SZW. Voor de aanvraag is eHerkenning vereist. Na verstrekking van de vergunning geeft u dit door aan UWV. Binnen één week na afloop van de vergunning kunt u op uwv.nl met terugwerkende kracht een WW-uitkering aanvragen voor werknemers op wie de WTV van toepassing was.

De uitkering is de eerste twee maanden 75% van het loon met als maximum 75% van het maximumdagloon. Na twee maanden wordt dit 70%. In sommige cao’s staat dat u het loon moet aanvullen tot 100%. U kunt daar natuurlijk ook zelf voor kiezen.

Besef dat wanneer u terugvalt op de WTV, dit invloed kan hebben op de WW-aanspraken van de werknemer. Bespreek dit goed met de werknemer(s). Ook hebben werknemers een sollicitatieplicht als zij door de WTV helemaal niet meer werken en u een verlenging aanvraagt na de vergunning voor de eerste zes weken.

Voor welke medewerkers kunnen we werktijdverkorting (WTV) aanvragen?

Zzp’ers en de algemene leiding van een organisatie worden niet gezien als werknemer, waardoor zij niet in aanmerking komen voor de regeling.

Ook is werktijdverkorting alleen aan te vragen voor werknemers voor wie u een loondoorbetalingsplicht heeft. Oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten vallen dus niet onder de regeling.

Daarnaast geldt dat u geen WW-uitkering kunt aanvragen voor zieke werknemers die al ziek waren voor de vergunningsperiode.

Verder is vermeld dat negatieve gevolgen van gewijzigd overheidsbeleid geen reden zijn voor toekenning van de WTV.

Kunnen we werktijdverkorting (WVT) aanvragen vanwege corona?

De WTV is niet bedoeld voor coronasituaties, terwijl sommige organisaties het nog moeilijk hebben. Voor nachtclubs en disco’s is besloten nog apart steun te verlenen.

En om de beroepsbevolking te helpen bij de veranderingen, blijft er geld beschikbaar vanuit het sociaal pakket.

Gevolgen van extreem weer

Als de vermindering van werkzaamheden een direct gevolg is van extreem weer – zoals vorst of sneeuw – kunt u mogelijk een WW-uitkering ontvangen via de Regeling onwerkbaar weer (verdiepingsartikel). Er moet dan wel een bepaling in de cao zijn opgenomen. Hierin staat onder welke weersomstandigheden en voorwaarden niet gewerkt kan worden.

De uitkering is alleen voor werknemers die voldoen aan de WW-voorwaarden en bedraagt aan het begin 75% van het loon (en maximaal 75% van het maximumdagloon). Na twee maanden daalt de uitkering, maar het is niet waarschijnlijk dat het onwerkbare weer zo lang duurt. De cao kan u dwingen 100% van het loon door te betalen.