OR heeft controlerende functie bij primaire arbeidsvoorwaarden

11 juni 2018 | Door redactie

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn geen zaak voor de OR. Deze afspraken staan namelijk vermeld in de individuele arbeidsovereenkomsten en individuele aangelegenheden zijn geen zaak voor de OR. Toch heeft de raad hier wel een controlerende functie: nagaan of de afspraken over salarisgerelateerde voorwaarden niet in strijd zijn met de cao.

Cao’s bevatten veel afspraken op het gebied van primaire voorwaarden. Een werkgever moet hier rekening mee houden als hij afspraken maakt met individuele werknemers. De OR houdt in de gaten of de afspraken niet strijdig zijn met de cao-afspraken. Voorbeelden van primaire afspraken zijn de duur van de arbeidsovereenkomst, de aard van de arbeidsovereenkomst, het aantal werkuren en het aantal vakantiedagen.

OR toetst ook secundaire arbeidsvoorwaarden aan cao

Ook secundaire arbeidsvoorwaarden baseert een werkgever vaak op cao-regelingen en ook deze voorwaarden uit de individuele arbeidsovereenkomsten kan de OR toetsen aan de cao. Sommige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen verplichting, maar optioneel, zoals bedrijfsfitness of een fietsenplan. Andere voorbeelden van secundaire voorwaarden zijn de reiskostenvergoeding, de studiekostenregeling, de pensioenregeling en de collectieve ziektekostenverzekering.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

Tertiaire arbeidsvoorwaarden staan vaak niet in de cao, omdat ze een informeel karakter hebben. Een eenduidige omschrijving van tertiaire arbeidsvoorwaarden bestaat niet: elke organisatie beschouwt andere soort voorwaarden als tertiair en soms is er geen duidelijk genoemd onderscheid tussen secundaire en tertiaire voorwaarden. Het gaat meestal om ongeschreven of informele arbeidsvoorwaarden, zoals cadeautjes bij speciale gelegenheden (denk aan een bruiloft of de geboorte van een kind). Ook bedrijfsuitjes en het kerstpakket vallen hieronder. In sommige organisaties gelden individuele bonus- of beloningsregelingen ook als tertiaire arbeidsvoorwaarden; de kaders hiervoor zijn vaak vastgelegd in de cao. Of de OR instemmingsrecht (tools) heeft op tertiaire arbeidsvoorwaarden kan de raad controleren in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).