Rol OR bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

8 april 2022 | Door redactie

Bij een fusie of bedrijfsovername kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR namelijk verschillende bevoegdheden om invloed uit te oefenen bij een fusie- of overnametraject. Het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden is daarbij een belangrijke stap.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de nodige rechten en bevoegdheden om invloed uit te oefenen bij een fusie of overname én de uitvoering daarvan. De OR heeft adviesrecht (artikel 25 WOR) bij de plannen voor een fusie of overname, maar speelt ook bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden (tool) een belangrijke rol. Hoever de invloed van de OR daarbij reikt, hangt onder meer af van de vraag of er een vakbond bij betrokken is.

OR heeft mogelijk instemmingrecht of adviesrecht

Zolang er geen vakbond in het spel is, is de OR een belangrijke onderhandelingspartner in het harmonisatietraject. De OR heeft immers instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van diverse regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden (artikel 27 WOR). Denk aan de pensioenregeling, de regeling voor werk- en rusttijden, de vakantieregeling en het belonings- en functiewaarderingssysteem. Ook het adviesrecht kan van toepassing zijn bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bestuurder de organisatiestructuur wil wijzigen, bevoegdheden anders wil verdelen, de werklocatie wil wijzigen of bijvoorbeeld nieuwe technologische voorzieningen wil invoeren.

OR is belangrijke informatiebron voor vakbond

Is er een vakbond betrokken bij de fusie of overname, dan zal deze waarschijnlijk onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en de eventuele wijzigingen daarvan. Dit betekent niet dat de OR daarmee buitenspel staat. De OR is voor de vakbond een bron van informatie. De OR kan de vakbond inzicht geven in wat er op de werkvloer gebeurt en er zo aan bijdragen dat alle veranderingen in goede banen worden geleid.

OR kan rol voor zichzelf opeisen

De OR heeft de taak om de belangen van de werknemers én die van de organisatie te behartigen. Bij een fusie of overname speelt de OR daarom een belangrijke rol. De OR doet er verstandig aan om die rol voor zichzelf op te eisen. De OR kan bijvoorbeeld met de bestuurder afspreken dat hij een wijziging eerst aan de OR voorlegt, zodat de OR met hem kan meekijken en meedenken. De OR kan ook gebruikmaken van zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) om de bestuurder een concreet voorstel te doen voor de (harmonisering van de) arbeidsvoorwaarden.