Kan de werkgever sancties opleggen als een werknemer de veiligheidsinstructies niet opvolgt?

10 juli 2019

Een werknemer weigert gehoor te geven aan de veiligheidsinstructies van de werkgever. Kan de werkgever hiervoor arbeidsrechtelijke sancties opleggen?

Op grond van artikel 7:660 BW is de werknemer verplicht zich te houden aan instructies voor het verrichten van arbeid. Om veiligheid te kunnen waarborgen en arbeidsongevallen en beroepsziekten te kunnen voorkomen, is de werkgever verplicht instructies te geven en op de naleving hiervan toe te zien. Deze verplichting komt voort uit de plicht die artikel 7:658 lid 1 BW oplegt aan uw werkgever om de arbeid zo in te richten dat de werknemers hun arbeid veilig kunnen verrichten.

Schriftelijk vastleggen van instructies is niet altijd verplicht, maar wel verstandig

Bij een instructie moet u altijd nagaan of deze de arbeidsvoorwaarden raakt. Is dat zo, dan moeten zowel de werkgever als de werknemer hiermee instemmen. Is hier geen sprake van, dan kan de werkgever de instructie eenzijdig opleggen. Het geven van instructies is vormvrij, maar mag natuurlijk niet in strijd zijn met hetgeen bepaald is in de arbeidsovereenkomst, de cao of de wet. Handelt de werknemer in strijd met de instructies, dan kan de werkgever gerechtigd zijn een sanctie op te leggen. Het schriftelijk opnemen van de instructie is in principe niet vereist. Het is echter wel aan te raden interne regels, instructies en voorschriften op schrift te stellen. Voor het opleggen van een boete naar aanleiding van overtreding van een instructie of voorschrift is het namelijk verplicht dat deze voorschriften in de arbeidsovereenkomst zijn vermeld. Bij het opleggen van andere sancties, zoals degradatie, ontslag, schorsing of overplaatsing, is de vermelding in de arbeidsovereenkomst niet verplicht, maar moet de werkgever wel bewijzen dat de werknemer op de hoogte was van het bestaan van de regels. Wegens de verregaande gevolgen van ontslag, wordt bij de toetsing extra belang toegekend aan het benoemen van die sanctie bij overtreding van de instructies.

Petra Greuter is advocaat bij Lexence Advocaten, e-mail: p.greuter@lexence.com