Moeten lonen elk jaar verhoogd worden?

22 juli 2019

Zijn wij verplicht om de lonen van onze werknemers ieder jaar te indexeren of mogen we dat zelf bepalen?

Er zijn geen wettelijke regels over het indexeren – jaarlijks verhogen – van de lonen van werknemers. In principe mag uw organisatie een werknemer dus gedurende zijn hele carrière hetzelfde loon blijven betalen. Daarbij moet u wel goed in de gaten houden of het loon van werknemers niet onder het wettelijk minimumloon zakt. Dat wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli geïndexeerd en geldt als absolute ondergrens voor het loon van werknemers!

Loonsverhoging

In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), het arbeidsvoorwaardenreglement of de individuele arbeidsovereenkomst van een werknemer kunnen natuurlijk wel afspraken staan over indexatie. Aan die afspraken moet u zich houden. Daarnaast kan een jaarlijkse loonindexering in de loop der jaren op grond van gewoonterecht een zogenoemd verworven recht geworden zijn. Werknemers mogen er dan vanuit gaan dat ze die indexatie blijven krijgen. U kunt daar dan dus niet zomaar meer mee stoppen.

Bedrijfsresultaten

Wat u wel kunt doen, is de indexatie laten afhangen van de bedrijfsresultaten. Alleen bij goede resultaten indexeert u dan de lonen. Leg die afspraak wel goed vast en houd u er ook aan. Alleen op die manier voorkomt u dat de indexatie een verworven recht wordt.