Welke disciplinaire maatregelen kunnen in een klachtenregeling voor ongewenst gedrag?

22 juli 2019

Ik stel momenteel een klachtenregeling voor ongewenst gedrag op. In onze cao is hierover niets bepaald en we hebben geen ondernemingsraad. Welke disciplinaire maatregelen kan ik opnemen in de klachtenregeling?

U wilt disciplinaire maatregelen vastleggen om ongewenst gedrag van werknemers tegen te gaan. Hierbij kunt u aan de volgende maatregelen denken:

 • berisping;
 • intrekken van faciliteiten en emolumenten waar contractueel geen aanspraak op bestaat (zoals gratificaties en vrij vervoer);
 • vermindering van bovenwettelijke vakantiedagen;
 • overplaatsing (zonder loonsverlaging; maatregel is gebaseerd op de instructiebevoegdheid van de werkgever); 
 • verlaging van functie (dit is een mogelijkheid als er sprake is van zodanig wangedrag dat de werknemer op staande voet kan worden ontslagen);
 • loonsverlaging of passeren van een periodieke verhoging (als die verhoging niet contractueel verplicht is);
 • gedwongen inhalen van de gemiste tijd (bij ongeoorloofde afwezigheid);
 • schorsing;
 • schadevergoeding op basis van artikel 661 van Burgerlijk Wetboek 7;
 • boete op basis van artikelen 650 en 651 van Burgerlijk Wetboek 7 (een boetebeding moet wel schriftelijk zijn overeengekomen met de werknemer!);
 • ontslag op staande voet.

Nauwkeurige beschrijving maatregelen

Uiteraard moet u bij het nemen van deze maatregelen redelijk zijn, zorgvuldig te werk gaan (gedegen feitenonderzoek, horen van de werknemer et cetera) en eventuele procedurevoorschriften naleven. Daarnaast moet de maatregel zelf evenredig zijn aan de ernst van de misdraging. Beschrijf daarom nauwkeurig in welke gevallen een werknemer een bepaalde disciplinaire maatregel kan verwachten.