Niet veel regels voor vormgeving arbocatalogus

Er zijn weinig voorschriften voor het uiterlijk van een arbocatalogus. De inhoud en vorm mogen de opstellers zelf bepalen. Maar er zijn wel een paar regels waar ze aan moeten voldoen. Inspectie SZW toetst of die regels zijn opgevolgd.

12 juni 2020 | Door redactie

Een arbocatalogus is niet wettelijk verplicht. In de meest recente beleidsregel voor een Arbocatalogus staan maar een paar voorschriften voor de inhoud en vorm van de arbocatalogus. Hij moet goed leesbaar en bruikbaar zijn, in principe in het Nederlands en bij iedere genoteerde maatregel moet aangegeven zijn bij welk wetsartikel deze hoort. Maar de vormgeving mogen de sociale partners dus zelf bepalen. Wel is er de voorwaarde dat er tussen de betrokken organisaties overeenstemming moet zijn over de vorm en inhoud. Is dat niet het geval, dan keurt Inspectie SZW de arbocatalogus af. Verder mogen de bepalingen die in de catalogus staan uiteraard niet strijdig zijn met de wet.

Voorbeelden inhoud arbocatalogus

Een arbocatalogus bevat oplossing voor risico’s die spelen in bepaalde branches en sectoren. Waar bestaan die oplossingen eigenlijk uit? Dat is heel divers. In een arbocatalogus staan bijvoorbeeld:

  • concrete maatregelen;
  • hulpmiddelen en technieken;
  • tips en voorbeelden uit de praktijk;
  • grenswaarden;
  • methoden en richtlijnen.

Meestal staat er ook een geldigheidsdatum op de catalogus. Als de inhoud van de arbocatalogus wordt aangepast, moet hij ook weer getoetst worden.

Toets door Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert van alle arbocatalogi of ze op een correcte manier tot stand zijn gekomen. De inspectie let er bijvoorbeeld op of alle belanghebbende partijen bij het proces betrokken waren en of de arbocatalogus voor werknemers en werkgevers in de betreffende sector beschikbaar is. Ook kijkt ze of de oplossingen voldoen aan de wettelijke doelvoorschriften. Pas als een arbocatalogus is goedgekeurd, krijgt hij de status die de wetgever voor ogen heeft. Via de website van Arboportaal is een lijst van getoetste en goed bevonden  arbocatalogi te vinden.