Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

2 december 2022 | Door redactie

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever kan een aantal taken aan de arbodienst uitbesteden. Hij moet hiervoor wel een contract afsluiten.

Een van de verplichtingen waarvoor de werkgever deskundige bijstand nodig heeft, is de uitvoering van de verzuimbegeleiding. Zodra een werknemer ziek wordt, moet de werkgever voldoen aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp, toolbox). Een arbodienst kan onder meer de volgende taken van de werkgever overnemen:

  • de registratie van zieke en herstelde werknemers, inclusief contacten met UWV bij langdurige ziekte;
  • de registratie van (zieke) zwangere werkneemsters en de daarbij horende melding aan UWV.

Verplicht door Wvp

In het kader van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) moet de werkgever voor een aantal verplichtingen ook samenwerken met een gecertificeerde arbodeskundige, zoals een bedrijfsarts (artikel). Meestal is deze in dienst bij een arbodienst. Het gaat om:

  • zeswekelijkse controle van zieke werknemers door de bedrijfsarts bij langdurige uitval;
  • opstellen van de probleemanalyse bij ziekte;
  • invullen van het medisch gedeelte van het re-integratieverslag ten behoeve van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij twee jaar ziekte.

Adviserende rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt niet alleen een grote rol bij de verzuimbegeleiding, maar ook bij de preventie van verzuim. Naast het verlenen van bijstand bij ziekte heeft de bedrijfsarts ook tot taak om te adviseren bij de ziekteverzuimbegeleiding. De adviserende rol van de bedrijfsarts heeft de laatste jaren meer nadruk gekregen in de Arbowet. De bedrijfsarts is daarmee een belangrijke spil in het arbobeleid van organisaties.

Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter vindt u in de toolbox Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter.

Meer informatie over samenwerking met de arbodienst vindt u in de toolbox Stap voor stap naar goede afspraken met de arbodienst.