Nog niet alle werkgevers contract voor arbodienstverlening

16 januari 2018 | Door redactie

Hoewel Inspectie SZW vorig jaar nog concludeerde dat meer organisaties aan de wettelijke arboverplichtingen voldoen, zijn er toch nog ruim 20.000 organisaties die geen contract met een arbodienstverlener hebben. Dat is verplicht, ook voor kleinere organisaties.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht zich bij de uitvoering van hun wettelijke arbotaken te laten bijstaan door deskundigen. Dat kan in de vorm van een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Uit een onderzoek van Conclusr blijkt dat 4% van de Nederlandse bedrijven – 21.000 in totaal – geen contract hebben met een arbodienstverlener. Dat zijn vooral organisaties in de sectoren handel, horeca en zakelijke dienstverlening. 27% van de ondervraagde organisaties geeft aan de arbozaken intern geregeld te hebben. Bijna een derde maakt dus geen gebruik van een externe arbodienstverlener.

Risico’s beheersen door naleving Arbowet

Inspectie SZW concludeert naar aanleiding van eigen onderzoek dat het beter gaat met het naleven van de Arbowet. Uit Arbo in bedrijf 2016 blijkt onder meer dat 75% van de organisaties een contract heeft met een arbodienstverlener. Ook was er meer overleg over het arbobeleid met werknemers en beschikten meer organisaties over bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker. Hoe beter werkgevers zich aan de wettelijke arboplichten houden, hoe beter zij de risico’s kunnen beheersen. En dat levert gezondere en veiligere arbeidsomstandigheden op. 

OR instemmingsrecht op contract arbodienst

De werkgever is verplicht zich te laten bijstaan door één of meerdere gecertificeerde deskundigen op het gebied van preventie en bescherming voor onder andere het adviseren over en het toetsen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), begeleiding bij ziekteverzuim bij werknemers en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het contract met de arbodienstverlener. Daarbij gaat het niet alleen om de keuze van de arbodienstverlener; de OR heeft ook iets te zeggen over de inhoud van het basiscontract (tool)