‘Arbo in bedrijf 2014’ over naleving Arbowet

11 maart 2015 | Door redactie

Veel werkgevers komen hun verplichtingen uit de arbowetgeving niet na. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbo in bedrijf 2014’ van de Inspectie SZW. Zo heeft meer dan de helft van de werkgevers geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en 57% heeft geen preventiemedewerker aangesteld. Ook vindt er in veel organisaties nog geen overleg met de OR of PVT over het arbobeleid plaats.

De Inspectie SZW heeft onlangs het rapport ‘Arbo in bedrijf 2014’ gepubliceerd. Hierin zijn de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen onderzocht. In het rapport komt naar voren dat – net als in voorgaande jaren – werkgevers lang niet alle arboverplichtingen nakomen.
Slechts 38% van de onderzochte werkgevers heeft een plan van aanpak om gevolg te geven aan de RI&E en 53% heeft helemaal geen RI&E. Sommige arboverplichtingen worden beter nageleefd. Zo heeft een groot gedeelte van de organisaties wel een ziekteverzuimbeleid (71%), een contract met een arbodienst of andere arbodeskundige (72%) en een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie na een ongeval (75%).

Beeldschermwerk en kracht zetten zijn belangrijke arbeidsrisico’s

Uit het rapport blijkt ook dat beeldschermwerk het meest gemeten arbeidsrisico was in 2014. Bij 44% van de organisaties speelde dit risico een rol. Een ander veel gemeten risico is het zetten van kracht (27%), bijvoorbeeld als een werknemer moet tillen, dragen, duwen of trekken. Organisaties die te maken hebben met dergelijke risico’s nemen deze niet altijd op in hun RI&E.

Jaarlijks overleg met de OR of PVT over het arbobeleid

Bij 53% van de organisaties vindt er minstens één keer per jaar overleg plaats met de werknemers over het arbobeleid. In de meeste gevallen gebeurt dat overleg met de OR of de PVT. In 2010 en 2012 lagen deze percentages hoger met 55% en 60%. In 84% van de gevallen vindt de vertegenwoordiger van de OR de samenwerking met de bestuurder op het gebied van het arbobeleid goed verlopen.