Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd

9 maart 2015 | Door redactie

De Inspectie SZW heeft onlangs het rapport Arbo in bedrijf 2014 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een deel van de organisaties niet alle arboverplichtingen nakomt. Zo heeft 57% van de onderzochte organisaties geen preventiemedewerker aangesteld.

Sinds 1998 publiceert de Inspectie SZW jaarlijks het rapport Arbo in bedrijf. Hiervoor onderzoekt de Inspectie SZW de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen. In het rapport over 2014 komt naar voren dat – net als in voorgaande jaren – veel werkgevers hun arboverplichtingen niet nakomen.

Plan van aanpak, preventiemedewerker en RI&E ontbreken vaak

Slechts 38% van de onderzochte werkgevers heeft een plan van aanpak om gevolg te geven aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 52% voert deze RI&E überhaupt niet uit. Sommige arboverplichtingen worden beter nageleefd. Zo heeft een groot gedeelte van de organisaties wel een ziekteverzuimbeleid (71%), een contract met een arbodienst of andere arbodeskundige (72%) en een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie na een ongeval (75%).

Beeldschermwerk in 2014 meest gemeten arbeidsrisico

Uit het rapport blijkt ook dat beeldschermwerk het meest gemeten arbeidsrisico was in 2014. Bij 44% van de organisaties speelde dit risico een rol. Een ander veel gemeten risico is het zetten van kracht (27%), bijvoorbeeld als een werknemer moet tillen, dragen, duwen of trekken. Organisaties die te maken hebben met dergelijke risico’s nemen deze niet altijd op in hun RI&E.

Wilt u uw arboplichten beter naleven, dan kunt u hiervoor diverse vaktools van Rendement gebruiken. Benut bijvoorbeeld voor de RI&E het traject ‘Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)’. Zie voor een plan van aanpak het ‘Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E’. En lees voordat u een preventiemedewerker aanstelt de checklist ‘De vaardigheden van een preventiemedewerker’.