Betere naleving Arbowet in 2016

23 mei 2017 | Door redactie

Volgens het rapport Arbo in Bedrijf 2016 van Inspectie SZW besteden werkgevers meer aandacht aan preventie en voldoen zij beter aan hun arboverplichtingen. Maar het aantal organisaties dat beschikt over een actuele RI&E met plan van aanpak is nog steeds te laag.

Uit de rapportage van Inspectie SZW over de naleving van arboverplichtingen door werkgevers, Arbo in Bedrijf 2016 (pdf), blijkt dat werkgevers meer aan preventie doen en hun arboverplichtingen beter naleven. De monitor laat echter ook zien dat nog steeds maar 45% van de organisaties beschikt over een actuele risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak. Werkgevers zijn verplicht structureel preventief beleid te voeren en de basis hiervoor is de RI&E; daarin staan de risico’s die werknemers lopen en de maatregelen om die risico’s te beheersen.

Toename aanpak risico van werkstress

Het beter naleven van verplichtingen is niet terug te zien in de cijfers over de beheersing van risico’s rond machineveiligheid. Bij 41% van de bedrijven was dit een arbeidsrisico en 25% had hiervoor onvoldoende maatregelen getroffen. Werkgevers deden wel meer aan het aanpakken van werkstress, het gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools). Meer dan een kwart in 2016 tegenover 20% in 2012 toen dit voor het laatst werd gemeten. De overheid heeft hier de afgelopen vier jaar voorlichtingscampagnes over gevoerd en online tools ter beschikking gesteld.

Minder overleg arbobeleid in kleinere organisaties

Grotere organisaties komen de verplichtingen uit de Arbowet beter na dan kleinere. In kleinere organisaties is ook minder overleg over het arbobeleid. De aanwezigheid van medezeggenschap is hierbij een bepalende factor; de ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het arbobeleid. Werknemers van organisaties waar geen OR of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is, hebben het minste overleg. Ruim een derde van de werknemers in die organisaties (31%) hebben helemaal geen overleg met de werkgever over het arbobeleid. 69% heeft minimaal één keer per jaar overleg.