Boeteregels voor overtreding Arbowet vernieuwd

28 januari 2016 | Door redactie

De zogenoemde matigingsgronden die ervoor kunnen zorgen dat een bestuurlijke boete voor een overtreding van de Arbowet wordt verlaagd, zijn onlangs aangepast. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert hiermee op een uitspraak van de Raad van State.

Vorig jaar beoordeelde de Raad van State de systematiek voor boetematiging als onrechtvaardig. De systematiek hield in dat drie inspanningen (matigingsgronden) tot een lagere boete konden leiden. Als het een werkgever lukte om aan te tonen dat hij één van de inspanningen had verricht, kon dit de boete voor de overtreding van de Arbowet met een derde verlagen. Er gold een volgorde: wie de eerste inspanning niet had verricht, kwam niet in aanmerking voor matiging op basis van de tweede of derde grond. Die verplichte volgorde is nu verdwenen.

Boeteverlaging van 25% per maatregel

De volgorde is uit de Beleidsregeling boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gehaald. Ook is de eerste matigingsgrond in tweeën gedeeld, waardoor de werkgever zich nu op vier inspanningen kan laten beoordelen. Voor elke grond waar de werkgever aan voldoet, geldt een verlaging van 25% (hij kan de boete dus met 100% reduceren):

  • als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd (in een RI&E) en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de Arbowet (25%);
  • als de nodige randvoorwaarden – zoals het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen – zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze (25%);
  • als er adequate instructies zijn gegeven (25%);
  • als er adequaat toezicht is gehouden (25%).

Ook andere redenen voor boetematiging mogelijk

Bovenstaande opsomming is niet limitatief: in de Algemene wet bestuursrecht (tool) is geregeld dat de boete ook te verlagen is vanwege feiten in het specifieke geval. Daarnaast zijn ook verhogingen mogelijk. Zo wordt het boetenormbedrag – er geldt per type overtreding een boetenorm – vermenigvuldigd met vijf als de overtreding tot een dodelijk bedrijfsongeval (tool) heeft geleid.