Instemmingsrecht OR: arbobeleid

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk dat de werkgever en werknemers samen verantwoordelijkheid dragen voor het voorkomen en bestrijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

9 september 2016 | Door redactie

 

In de praktijk betekent het instemmingsrecht op arbobeleid in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat elk voorgenomen besluit wat arbeidsomstandigheden van meerdere werknemers kan beïnvloeden, instemmingsplichtig is.De ondernemingsraad heeft als taak arbeidsomstandigheden te bewaken en te verbeteren. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak brengen in kaart welke risico’s werknemers lopen bij de uitvoering van hun taken. Onderwerpen die zijn vastgelegd, zijn bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening, het antirookbeleid en de gedragscode. 

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij ziektebeleid

De ondernemingsraad bemoeit zich niet met individuele gevallen, maar heeft in het algemeen wel iets te zeggen over ziekte van werknemers. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) helpt zieke werknemers zo snel mogelijk terug te keren op de werkvloer en de ondernemingsraad gaat na of de werkgever de regels naleeft. De wet beschrijft alle verplichtingen die werknemers en werkgevers hebben bij langdurig ziekteverzuim van de werknemer.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij re-integratiebeleid

Tot slot speelt de ondernemingsraad ook een algemene rol bij het re-integratiebeleid. Een werkgever is minimaal twee jaar verantwoordelijkheid voor zieke werknemers. De OR kan suggesties doen voor mogelijkheden betreft aangepast werk binnen en ook buiten de organisatie. De ondernemingsraad heeft de taak om collega’s met een verminderd arbeidsvermogen te beschermen. Het contract met de bedrijfsarts, arbodienst of het re-integratiebedrijf is ook instemmingsplichtig.

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie   
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: personeelsopleiding
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling 
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemmingsrecht OR: conflict vredig oplossen
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure